Правила за реда и организацията на дистанционното обучение

Институт на вътрешните одитори – стандарти  ISO

 

 1. Общи условия

Чл. 1 (1) Настоящите правила за реда и организацията на дистанционното обучение в Института на вътрешните одитори – стандарти ISO, наричани по-долу за краткост „Правилата”, уреждат провеждането на дистанционен учебен процес в института, формите на дистанционно обучение, основните принципи при провеждането му, правата и задълженията на участниците в дистанционната форма на обучени и критериите за оценка на представянето им.

(2) Дистанционното обучение е интерактивна форма, която осигурява възможност за придобиване на задълбочени знания по специализирани теми чрез използване на компютри като средство за преподаване и е съобразена с индивидуалните потребности и ангажираност на обучаваните, наричани по-долу „участници в дистанционния учебен процес”.

Чл. 2. Дистанционното обучение се осъществява чрез използването на информационни технологии, които позволяват провеждането му без да е необходимо едновременното физическо присъствие на преподавателите и участниците в него на едно място.

Чл. 3. Основните форми на дистанционно обучение, организирано от Института на вътрешните одитори – стандарти ISO са;

 1. Дистанционно обучение с присъствени срещи – включва присъствени срещи; самостоятелна работа с учебните материали в системата за дистанционно обучение; дискусия във форуми; форум на виртуална комуникация в реално време, полагане на финален тест и др.;
 2. Дистанционно обучение без присъствена форма – включва самостоятелна работа с учебните материали в системата на дистанционното обучение; дискусия във форум; други форми на виртуална комунукация в реално време; полагане на финален тест и др.

Чл. 4. Основни принципи на дистанционното обучение, предлагано от Института на вътрешните одитори – стандарти ISO:

 1. Доброволно участие;
 2. Професионална и лична мотивация на участниците в дистанционните обучения;
 3. Равен достъп;
 4. Формиране на смесени групи, в които участват представители на различни организации.
 5. Стимулиране на участниците към активност.

 Участници в дистанционния учебен процес

Чл. 5 . Основните участници в дистанционния учебен процес, организиран от Института на вътрешните одитори, са:

 1. Преподавателите;
 2. Участниците в дистанционните обучения;
 3. Служителите на Института на вътрешните одитори – стандарти ISO, ангажирани с провеждането на дистанционното обучение, в т.ч.:
 4. Координатори „Дистанционно обучение”;
 5. „ИТ” координатори.
 • Права и задължения на участниците в дистанционното обучение

 Основните участници в дистанционния учебен процес, организиран от Института на вътрешните одитори – стандарти ISO имат следните права:

Чл. 6. Преподавателите в дистанционните обучения, провеждани от Института на вътрешните одитори имат следните права:

 1. Да бъдат подпомагани при изготвянето на учебните н материали във формат, съвместим със системата на дистанционното обучение, използвани от Института на вътрешните одитори – стандарти ISO.
 2. Да получават възнаграждение за участие според утвърдените от Общото събрание на Института на вътрешните одитори – стандарти ISO Тарифа за възнагрждението на авторите на материали, създадени и предназначени за публикуване в електронна форма, която е неразделна част от Общите правила за организиране на работната заплата и заплащането в Института на вътрешните одитори.
 3. Да актуализират разработените от тях учебни материали за дистанционно обучение поне един път годишно при условие, че актуализацията е в интерес на учебния процес (при новоразработен курс актуализацията е допустима след изтичането на една календарна година от първоначалното провеждане на курса). По изключение, когато важни обстоятелства налагат това (в т.ч. при съществена промяна на нормативната уредба), актуализирането на учебните материали може да се извърши и преди изтичането на установените по-горе срокове след съгласуването с ръководителя на УИЦ).
 4. Да правят обосновани предложения за подобряването на дистанционния учебен процес.

Чл. 7. Преподавателите в дистанционните обучения, провеждани от Института на вътрешните одитори – стандарти ISO са длъжни:

 1. Да разработват и предлагат актуални теми, съобразени със съвременните тенденции в развитието на стандартизацията и мениджмънта;
 2. Да използват интерактивни методи на работа;
 3. Да подготвят подробна програма за обучението, писмени учебни материали, в това число теоретични изложения по всяка разглеждана тема, материали за практическа работа и за оценка на участниците (в т.ч. казуси, тестове, въпроси за обсъждане във форум и др.), допълнителни материали и други, в зависимост от темата на обучението.
 4. Да разработват и предават учебните материали за дистанционните курсове в електронен формат, изготвени в съответствие с техническите особености на платформата на дистанционното обучение на Института на вътрешните одитори, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни преди обявеното в програмата начало на обучението.
 5. Да ръководят дистанционния учебен процес; да моделират и участват в дискусиите, протичащи във форум и/или в други форми на виртуална комуникация в реално време, провеждани в рамките на обучението, включително като анализират и обобщават предложените от участниците решения по възможните им задания за практическа работа и обобщават полезни изводи от проведените дискусии;
 6. Да участват в присъствени срещи, организирани в рамките нна дистанционното обучение;
 7. Да носят отговорност за съдържанието на изложените от тях учебни материали;
 8. Лед приключването на обучението да попълват и подпишат необходимите документи за отчитане на дейността си;
 9. Да съобразяват дейността си на преподаватели с всички правила и указания, регламентиращи учебния процес в Института на вътрешните одитори, в частност – дистанционния учебен процес.

Чл. 8. Участниците в дистанционното обучение имат следните права:

 1. Да получават професионално обучение за поддържане, надграждане и разширяването на знанията и уменията, необходими за изпълване на техните служебни ангажименти.
 2. Да използват учебните материали, до които имат достъп в рамките на дистанционното обучение, в удобно за тях време.
 3. Да получават съдействие по време на обучението от страна на служителите на Института на вътрешните одитори – стандарти ISO.
 4. Да олучават съдействие по време на учебния процес от трана на служителите на Института на вътрешните одитори, ангажирани с провеждането на дистанционното обучение.
 5. Да участват във всички съвместни форми на обучение, включени в съответния курс – дискусии във форум, форми на виртуална комуникация в реално време, попълването на тестовете и др.
 6. Да получат удостоверение за успешно завършено обучение при условията на член 15 от тези правила.
 7. Да правят обосновани предложения за оптимизирането на дистанционния учебен процес в Института за вътрешните одитори – стандарти

Чл. 9. Участниците в дистанционните обучения са длъжни:

 1. Да участват активно в дистанционния учебен процес.
 2. Да използват всички материали, предвидени за съответните обучения, само и единствено за целите и в рамките на дистанционния учебен процес.
 3. Да съобразяват дейността си с всички правила, регламентиращи дистанционния учебен процес в Института на вътрешните одитори, в частност с работата в рамките на конкретното дистанционно обучение, както и с текущите указания на преподаватели и служители на Института на вътрешните одитори – стандарти ISO.

Чл. 10. (1) Служителите на Института на вътрешните одитори – стандарти ISO – ИТ координатори са длъжни да поддържат системата за дистанционно обучение в изправност като периодично преглеждат и при необходимост променят настройките с цел оптимизирането на работата й.

(2) при възникването на технически проблем, за чието отстраняване са необходими не по-малко от 24 часа, служителите на Института за вътрешните одитори информират участниците във всички текущи дистанционни курсове. В такива случаи, при необходимост продължителността на курса се удължава с времето, необходимо за отстраняване на проблема.

Чл. 11. Служителите на Института на вътрешните одитори – стандарти ISO – Координатори „Дистанционно обучение” са длъжни:

 1. Да подпомагат преподавателите при структурирането на учебното съдържание;
 2. Да оказват съдействие на участниците при необходимост;
 3. Да предоставят техническа възможност на преподавателите да преглеждат учебното съдържание след публикуването му в системата за дистанционно обучение;
 4. Да приемат, проверяват, обработват и потвърждават подадените заявки за участие в дистанционни обучения.
 5. Да проследяват отчетен формуляр за работа на преподавателите в съответствие с тарифата за възнаграждение на преподавателите в дистанционния учебен процес в института на вътрешните одитори – стандарти
 6. Да проследяват протичането на дистанционния учебен процес и използването на публикуваните в системата материали.
 7. Да изготвят справки и поддържат архив за провежданите дистанционни обучения.
 8. Подбор и регистриране на участниците в дистанционните обучения, провеждани в Институт на вътрешните одитори – стандарти ISO

Чл.12. При подбора на участниците в курса в дистанционните обучения се вземат предвид личната и професионалната мотивация на кандидатите за участие, обвързаността на тематиката на обучението с областта на специализацията на съответния кандидат, както и общия брой участници в обученията.

Чл. 13. (1) Регистрирането за участие в дистанционните обучения, провеждани от Института на вътрешните одитори, става съобразно вида на обучението:

 1. За дистанционните обучения с присъствена форма е необходимо изпращането на заявка по утвърден образец на хартиен носител – сканирана или по факс.
 2. За дистанционно обучение без присъствена среща е необходимо попълване и изпращане на заявка по утвърден образец на електронната поща на координатора на съответното дистанционно обучение.

(2) В случай, че предварително обявеният брой участници бъде запълнен, заявилият желание за участие в дистанционното обучение се включва в списък на резервите, в който заявките се подреждат в хронологичен ред по дата на постъпване. При отказ на вече регистриран участник, мястото на последния се заема от съответния кандидат от списъка на резервите. На отказалите се кандидати за участие в обучението се препоръчва друго подходящо обучение на същата или сходна тема.

 1. Удостоверения за завършено обучение на участниците в дистанционните обучения на Института на вътрешните одитори – стандарти ISO

Чл.15. Правото на удостоверение за успешно завършено обучение имат участниците, за които кумулативно са налице следните условия:

 1. Работили са с учебните материали в повече от половината модули (теми), включени в учебното съдържание на курса;
 2. Взели са участие в повече от половината от предвидените за съответното обучение дискусии във форум, респ. виртуални сесии 9 ако има такива).
 3. Подготвили са отговори на повече от половината от предвидените з съответното обучение казуси, практически задачи (ако в обучението има включени такива).
 4. Успешно са положили финален тест (ако в обучението има включени такъв) като са дали правилни отговори на повечето от полвината от общия брой на включените в теста въпроси.
 5. Заключителни разпоредби
 • 1. Настоящите правила са приети с решение на Общото събрание на Института на вътрешните одитори – стандарти ISO с протокол номер 50 от 19 март 2018 година.
 • 2. За всички неуредени в тези Правила случаи се прилагат действащите общи разпоредби на Института на вътрешните одитори на учебната дейност.