Център за кариерно ориентиране и социална адаптация

Център за кариерно ориентиране и социална адаптация

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla  - Дълъг е пътят на поучението, кратък и успешен с примери (Сенека).

 

Специализираното консултиране е комплексна дейност, включваща социална работа, административно обслужване, оказване на други подкрепи според нуждите, потребностите и конкретиката на случая на възрастни, болни и хора с увреждания и техните семейства, близки, настойници.

 

Дейността се развива в няколко направления:

 

РЕИНТЕГРАЦИЯ  И  СОЦИАЛНО  ВКЛЮЧВАНЕ

 

 • Съдействие, насоки и психо-социална подкрепа при лица с остри и подостри психически заболявания и увреждания с промяна на личността, умствена изостаналост и деменции при стари хора.
 • При изчерпване на възможностите за грижа в семейна среда – съдействие,  насоки  и подготовка на документи за настаняване в специализирани институции, защитени жилища, дневни центрове и алтернативни форми на социална подкрепа при лица в социален риск, с цел повишаване на възможността за реинтеграция и социално включване.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НА НАСИЛИЕТО

 

 • Социална работа с лица, пострадали от психическо, физическо и сексуално насилие и жертви на трафик. Психо-социална подкрепа и насочване към местата, оказващи подкрепа на нуждаещите се. Оценка на риска от насилие в семейството.
 • Социална работа със семейства в риск, с цел насочване за справяне със ситуациите на изоставяне и конфликт  и запазване целостта на семейното ядро.

 

ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ

 

 • Социална работа със самотно живеещи лица и възрастни хора, социална сигурност и участие в културния живот, с цел повишаване на социалната адаптация и намаляване на риска от изпадане в социална изолация.

 

СОЦИАЛНА  ЗАКРИЛА

 

 • Съдействие за изготвяне на документи относно възможностите за социално подпомагане, интеграция на хора с увреждания и семейни помощи за деца. Гаранции за осъществяване на социалните права.
 • Защита от дискриминация.

 

ПОВИШАВАНЕ СТАНДАРТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

 

 • Подкрепа на болни хора в терминален стадий. Възможности за повишаване на качеството на живот.
 • Консултации за начините на хранене на тежко болни, смяна на бельо, дезинфекция и грижа при декубитус, хигиена на кожата и леглото и деконтаминация на повърхности, замърсени с биологични течности.
 • Консултация относно възможностите за долекуване и рехабилитация при лица с тежки неврологични и онкологични заболявания, палиативни грижи.
 • Балнеолечение и рехабилитация.
 • Долекуване и продължително лечение, санаториално лечение.
 • Социална работа с хора с всички видове увреждания и подготовка на документи за отпускане на технически помощни средства, чрез ТЕЛК и ЛКК по профил на заболяването.

 

ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ

 

 • Социална работа със самотно живеещи лица и възрастни хора, социална сигурност и участие в културния живот, с цел повишаване на социалната адаптация и намаляване на риска от изпадане в социална изолация.
 • Трудови консултации и насоки за възможностите за трудова заетост и повишаване на професионалната квалификация и преквалификация. Насоки към действащите схеми и проекти  за осигуряване на заетост на лица с увреждания в трудоспособна възраст, както и на трайно безработни лица в предпенсионна възраст.

 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ  НА РИСКА ОТ  МАРГИНАЛИЗАЦИЯ

 

 • Консултации на лица,  напуснали местата за лишаване от свобода, относно възможностите за реинтеграция и социално включване.
 • Консултации, насоки и подкрепа на лица в тежък социален риск, наркомания, алкохолизъм др. зависимости.
марки
подреди по
СИНДРОМ НА РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ (PAS)

Конфликтите и войната между родителите, която често възниква след тяхната раздяла, често прерасват в нарушени лични взаимоотношения между детето и родителят, с когото то не живее, и води до сериозни п

Цена: 11,00 лв. 7,90 лв.
Уилям Гласър - Теория на избора

Десетте аксиоми от теория на избора От книгата на Уилям Гласър „Теория на избора“: Да осъзнаваме, че винаги имаме право на избор, означава да сме свободни! А, свободата е нещо и

Цена: 14,10 лв. 9,99 лв.
Детето - как да го обичаме истински

Автор: д-р Рос Кембъл Повечето родители несъмнено обичат децата си и са убедени, че любовта им не се нуждае от доказване. Предпочитат да наблягат на дисциплината и избягващ нежността, която излишн

Цена: 14,99 лв. 10,40 лв.
Как да възпитаваме дете с висок емоционален коефициент

Автор: Лорънс Шапиро Най-важното предимство на ЕМОЦИОНАЛНИЯ КОЕФИЦИЕНТ е, че той е по-малко заложен генетично и дава възможност на родителите и преподавателите да компенсират там, където природата

Цена: 14,99 лв. 11,99 лв.
Работа с деца със СОП – ръководство за педагогическите специалисти в детските градини и училищата

Формат А4 - 321 стр. Настоящото ръководство е в резултат на дългогодишна терапевтична, диагностична и педагогическа дейност на авторите в областта на нарушенията в детското развитие. Много чес

Цена: 22,00 лв. 14,99 лв.
СЕМИНАР - „ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРИ МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ. УСЛУГИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ РЕВИЗИОННИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ЗДДС. ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС”​

Място на провеждането: град Пловдив 26 май 2018 година 08,30 - 09,00 Регистрация 09,00 - 10,30 ЛЕКТОРДимо Галев - данъчен консултант по ЗДДС Международна търговия със ст

Цена: 80,00 лв.
Семинар на тема "Работа с клиенти - обучение за обслужващ персонал"

Дата на провеждане в град Пловдив: 09.06.2018 година Продължителност: /5 уч. часа/ Работата с клиенти е огромна част от бизнеса на всяка съвременна организация. Все повече организации осъзна

Цена: 48,00 лв.
СЕМИНАР НА ТЕМА "ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ. ЕФЕКТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСОВИТЕ СИТУАЦИИ"

Семинарът ще се проведе в град Пловдив на 1 юни 2018 година Продължителност: /5 учебни часа/ В съвременния свят ролята на лидера е безспорна. Съвременните организации се развиват и съществуват

Цена: 60,00 лв.
Семинар - ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НОВАТА: ПРАВНА УРЕДБА. ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Марка: Семинар Кат. номер: 88299 УЧЕБНИЯТ СЕМИНАР ЩЕ ОБХВАНЕ НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В: • Регламент (ЕС) 2016/679 н

Цена: 80,00 лв.
РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ

РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ СТИВЪН ОЛИВЪР (Teaching Developmentally Dissabled Children: The Me Book.) Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: AUT - 11771 Тази книга е предназначена за учители и род

Цена: 19,99 лв. 11,99 лв.
Безплатен онлайн курс, посветен на Общия регламент за защита на данните

През месец май 2018 г. Общият регламент за защита на данните, целящ да подобри защитата на личните данни за всички физически лица в ЕС, стана пряко приложим. Организациите ще трябва да приведат дейнос

Цена: 0,00 лв.
Безплатен онлайн курс "Конфликтология и управление на конфликти. Училищна медиaция"

Център за медиация при Института на вътрешните одитори – стандарти ISO Предлага на Вашето внимание програмата на безплатен модулен дистанционен курс: „Конфликтология и управление н

Цена: 0,00 лв.