Семинар - ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НОВАТА: ПРАВНА УРЕДБА. ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

80,00 лв.
  • Марка: Семинар
  • Кат. номер: 123345
+ -
Цена: 80,00 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:
 
  • Марка: Семинар
  • Кат. номер: 88299
 

УЧЕБНИЯТ СЕМИНАР ЩЕ ОБХВАНЕ НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В:

 

 

• Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът се прилага пряко във всички държави членки от 25 май 2018 г.;


• Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета. Срокът за транспониране на директивата е до 6 май 2018 г.;


• Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления. Срокът за нейното транспониране е до 25 май 2018 г.

Целта на учебния семинар е да бъдат изяснени правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите лични данни, произтичащи от новата правна уредба. Акцентът е поставен върху практическото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и привеждане на дейността на съответния администратор/обработващ в съответствие с новите изисквания.

Учебният семинар е предназначен за: администратори на лични данни, управители, юристи, финансисти, мениджъри “Човешки ресурси”, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията и др.

 

Тема № 1
Новата правна уредба на защитата на личните данни в Европейския съюз. Основни понятия. Отражение върху вътрешното законодателство на Република България.
Обхващат се понятията за лични данни, генетични данни, биометрични данни, обработване на лични данни, профилиране, псевдонимизация, регистър с лични данни, администратор, обработващ и получател на лични данни и др.

 

Тема № 2
Принципи и основания за обработване на лични данни. Обработване на специални категории лични данни.
Обхващат се всички принципи и основания за обработване на лични данни, като акцентът е поставен върху новите моменти в европейската уредба – принципите за добросъвестност, прозрачност и отчетност, условията за даване на съгласие от субектите на данни, различията в кръга на специалните категории лични данни.

 

Тема № 3
Права на физическите лица. Задължения на администратора и обработващия личните данни. 
Обхващат се правата на информираност, достъп до собствени лични данни, коригиране, изтриване и правото да бъдеш забравен, ограничаване на обработването, преносимост, възражение, правата при автоматизирано вземане на решения, вкл. профилиране, както и задълженията на администраторите и обработващите лични данни.

 

Тема № 4
Надзорен орган за защита на данните – статут, компетентност и задачи. Средства за правна защита на субектите на данни. Практически насоки за прилагане на Общия регламент относно защитата на данните.

 

Семинарът ще се проведе в град Пловдив на 12.05.2018 година.

Цената включва: лекции, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар.

За да получите регистрационна карта е необходимо да изпратите съобщение с текст: "РЗЛД" на bg.iso@yahoo.com дo 08.05.2018 година.

 

За информация: телефон 0893731520 всеки работен ден от 10 до 13 часа.

Подобни продукти
СИНДРОМ НА РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДЕНИЕ (PAS)

Конфликтите и войната между родителите, която често възниква след тяхната раздяла, често прерасват в нарушени лични взаимоотношения между детето и родителят, с когото то не живее, и води до сериозни п

Цена: 11,00 лв. 7,90 лв.
Уилям Гласър - Теория на избора

Десетте аксиоми от теория на избора От книгата на Уилям Гласър „Теория на избора“: Да осъзнаваме, че винаги имаме право на избор, означава да сме свободни! А, свободата е нещо и

Цена: 14,10 лв. 9,99 лв.
Детето - как да го обичаме истински

Автор: д-р Рос Кембъл Повечето родители несъмнено обичат децата си и са убедени, че любовта им не се нуждае от доказване. Предпочитат да наблягат на дисциплината и избягващ нежността, която излишн

Цена: 14,99 лв. 10,40 лв.
Как да възпитаваме дете с висок емоционален коефициент

Автор: Лорънс Шапиро Най-важното предимство на ЕМОЦИОНАЛНИЯ КОЕФИЦИЕНТ е, че той е по-малко заложен генетично и дава възможност на родителите и преподавателите да компенсират там, където природата

Цена: 14,99 лв. 11,99 лв.