УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И ЦПО

19,30 лв. 14,30 лв.
 • Марка: Е-книга (CD)
 • Кат. номер: ДБ - 2019
+ -
Цена: 14,30 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

Финансирането на системата на образование често става обект на политическия дискурс в България. Обикновено се изтъква, че настоящата система на делегирани бюджети води до недофинансиране на училищата в малки общини, ниски заплати за персонала и неравенства между големите и малките училища.

 

Последният систематичен преглед на предизвикателствата в сектора, изготвен от 2016 г. установява, че прилаганата отскоро система на делегирани бюджети не е достатъчно гъвкава, отделните групи общини, ползвани за основа на финансирането са хетерогенни, а финансирането е несигурно заради централизираното определяне на стандарти и измененията от година на година. От друга страна обаче, те посочват, че като цяло стойностите на разходните стандарти са подходящи за общините и сферите, за които се отнасят.

 

Основната цел, която се преследва с въвеждане на система на делегирани бюджети в образованието, е децентрализация и увеличаване на свободата на действие и вземане на решения на общинско и училищно ниво.

 

Моделът на финансиране предполага повишаване на отговорността на училищата, както и активно търсене на допълнителни източници на средства за поддръжка на училищната дейност.

 

Той обаче създава и значителни (потенциални и реални) проблеми:

 • Разликите в ЕРС за различните видове училища водят до чувствителни неравенства между учениците и съответно училищата по финансиране – напълно е възможно ученик в специализирано училище да „струва“ на бюджета два пъти повече отколкото такъв в общообразователно;
 • Разликите във финансирането по видове общини стимулира съхраняването на малки местни училища и малки паралелки на места, където окрупняването им би било рационално. И тук е налице неравенството в „цената“ на учениците в различните общини;
 • Системата създава стимули за задържане на ученици на всяка цена, тъй като финансирането на училищата е обвързано с броя им, но не и с качеството на предоставяното образование. Това е и причината за порочната практика в много училища с малко деца да се записват и водят ученици, които реално не посещават училището.
 • Предполага се висок административен капацитет както на общинско, така и на училищно ниво за ефикасно и рационално разпределение на отпуснатите средства;
 • Създава се риск от недофинансиране или свръхфинансиране там, където има големи диспропорции между броя ученици и броя учители, както и където броя ученици в паралелка е много над или под средното;
 • Големият брой стандарти и различни компоненти на формулите за разпределение създава известна несигурност във финансирането от година на година.
 • Системата създава потенциал за конфликт между училищно ръководство и общинско такова, както и за фаворитизиране на определени училища за сметка на други.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА НА СИСТЕМАТА

НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ДЕТКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА,

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И ЦПОО

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

 

 1. Същност и характерни особености на вътрешния контрол за делегираните бюдежети в образователните организации
 2. Въведение.
 3. Първа глава: Същност на финансовото управление и предварителния контрол в образователните организации (детски градини, училища, професионални гимназии и ЦПОО).
 4. Връзка между целите и елементите на делегирания бюджет на образователната организация.
 5. Втора глава: Елементи на вътрешния контрол на делегиран бюджет на образователна организация:
 • Контролна среда.
 • Организационна структура на делегирания бюджет.
 • Политики и практики по управление на човешките ресурси.
 • Компетентност на персонала.
 • Управление на риска при разработването и изпълнението на делегиран бюджет в образователна организация.
  • Дефиниции.
  • Видове цели.
  • Цели, които се отнасят до финансовите операции.
  • Рискове – определяне на рисковете.
  • Рискове на ниво организация (външни и вътрешни фактори).
  • Анализ на рисковете при разработването и изпълнението на делегираните бюджети в образователните организации.
  • Препоръчителни стандартни подходи при определяне на риска.
 • Общи контролни дейности при разработването на делегиран бюджет за образователна организация: детски градини, училища, професионални гимназии и ЦПОО.
  • Разделение на отговорностите.
  • Предварителен контрол.
  • Преглед на процедури,дейности и операции.
  • Общи правила за управление на човешките ресурси в образователните организации.
  • Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията.
  • Съпоставяне на данните.
  • Контролни процедури на информационните системи.
  • Връзка между общите контроли и апликационните контроли
 1. Информация и контроли
  • Качество на информацията
  • Средства за комуникация
 2. Мониторинг
  • Форми за осъществяване на мониторинга
  • Текущи отчети за изпълнение на делегирания бюджет на образователната организация

 

Приложение I: Същност и характерни особености на вътрешния одит и текущ финансов контрол в организациите с делегирани бюджети: детски градини, училища, професионални гимназии и ЦПОО.

 

Приложение II: Финансов контрол, осъществяван в организацията с делегиран бюджет (детски градини, училища, професионални гимназии и ЦПОО) при възлагането на обществена поръчка.

 

Приложение III: Речник на термините

 

Приложение IV: Оценка на системата за вътрешен финансов контрол на делегиран бюджет за нуждите на данъчните отчети в детските градини, училищата, професионалните гимназии и ЦПОО.

 

Приложение V: Ръководство за вътрешен одит и финансов контрол в организациите с делегирани бюджети:детски градини, училища, професионални гимназии и ЦПОО. Текущи оценки за изпълнението на делегирания бюджет на образователните организации.

 

Приложение VI: Описание на специализираните видове вътрешен контрол за делегираните бюджети в образователните организации в образователните организации (детски градини, училища, професионални гимназии и ЦПОО).  

 

Приложение VII: Изисквания на Общия регламент за защита на личните данни при разработването, актуализация и вътрешен одит на делегираните бюджети в детските градини, училищата, професионалните гимназии и ЦПОО.

Формат А4

416 стр.

Подобни продукти
Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните

Ръководство (CD) „Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните” Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и

Цена: 16,00 лв. 11,99 лв.
„Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в училищата и професионалните гимназии"

Ръководство (CD) „Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в училищата и професионалните гимназии" Марка: Е-книга

Цена: 31,00 лв. 24,99 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в агенциите за недвижими имоти

Задължения на администраторите на лични данни в агенциите за недвижими имоти Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: 12471 Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна р

Цена: 31,00 лв. 24,00 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в ЦПОО

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото о

Цена: 21,90 лв. 14,00 лв.