Безплатен онлайн курс "Конфликтология и управление на конфликти. Училищна медиaция"

0,00 лв.
 • Марка: Кореспондентска форма на обучение - дистанционен модулен курс
 • Кат. номер: УКМ 17174
+ -
Цена: 0,00 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

Център за медиация при Института на вътрешните одитори – стандарти ISO

 

Предлага на Вашето внимание програмата на безплатен модулен дистанционен курс:

 

„Конфликтология и управление на конфликти. Училищна медиaция”

 

Номер на курса: УКМ 17174

 

Форма на обучение: дистанционен модулен курс (3 модула)

 

 (Кореспонденска форма за провежане на курса)

 

(08.12.2018 година - 24.02.2018 година)

 

Документ за завършен курс: сертификат (Съгласно изискванията на Европейската квалификационна рамка).

 

Курсът е сертифициран от Европейската асоциация за сертифициране и квалификация.

 

Проект по програмата: „Учене през целия живот”.

 

Заявки за участие се приемат до 14 часа на 06.12.2018 година.

 

За да получите регистрационна карта за участие в курса, е необходимо да изпратите съобщение с текст „УКМ – 2018” на mediaciq@yahoo.com

 

За допълнителна информация: телефон 0886190544 всеки работен ден от 08 до 10 часа.

 

Конфликтологичната култура може да се разглежда като част от по-широкото, обемно и цялостно явление – професионалната култура.

 

За конфликтологичната култура на специалиста е свойствено усвояването и използването на особени, професионално ориентирани конфликтологични знания, необходими за възприемане на професионалните конфликти и последващата реализация на професионалните функции в условията на професионален конфликт. Следователно професионално-приложната специфика на конфликтологичната култура на специалиста отличава този феномен от конфликтологичната култура на личността.

 

Конфликтологичната култура на специалиста е качествена характеристика на професионалната му жизнена дейност в конфликтогенната професионална среда.

 

Какво ново в тази връзка внася конфликтологичният компонент?

 

Конфликтологичната култура, реализира позитивните функции на конфликта:

 

а) сигнализира за огнищата на социално напрежение, разширява възможностите за получаване на информация за състоянието на организацията (диагностира се социално-професионалната култура, обогатява се информационната култура);

 

б) способства за по-дълбокото взаимно опознаване на участниците в конфликта един с друг и конфликтния проблем (конкретизират се обектите на социално-професионалната, психологичната, информационната и методологичната култура);

 

в) отслабва психическото напрежение (поддръжка на функциите на психологическата култура);

 

г) създава интелектуално-емоционално напрежение, което съпътства сблъсъка на различните стратегии на търсене решение на проблема (активизация на методологичната култура);

 

д) съдейства за творческата инициатива и професионалното саморазвитие в иновационните процеси (активизация на аксеологичната култура);

 

е) предотвратява разширителните противоборства на участниците в конфликта и сплотява членовете на социалната организация (поддръжката на функциите на комуникативната култура).

 

Изхождайки от факта на признаването на обективното съществуване на конфликтологенна професионална среда, пред съвременния специалист стоят задачите за развитие на неговите възможности в конфликтогенни и конфликтни ситуации на вътрешноличностно и междуличностно ниво на проявление на професионалния конфликт, преобразуване на конфликтогенната професионална среда с цел предотвратяване последващи негативни конфликти. Очевидно е необходимо конфликтологичната култура да се разглежда в качеството на цел на професионалното образование и професионалните специализации.

 

Следователно конфликтологичната култура на специалиста заема възлова позиция в йерархията на структурата на професионалната култура. Тя синтезира всички нейни съставляващи, актуализирайки се и проявявайки се в съответствие с потребностите от сигурност, признание, престиж, самоактуализация в професионалните конфликтни ситуации и конфликтите в конфликтогенната професионална среда.

 

Медиацията е сред често използваните педагогически практики  при разрешаването и на училищните конфликти в образователните организации, защото  училищната медиация е процес, при който безпристрастна трета страна помага на две или повече спорещи страни да разрешат конфликта помежду си. През последните години  в училищата зачестяват сблъсъците,  приключващи с насилие. Очевидно е, че при всеки от тях не можем да подхождаме по един и същ начин и да очакваме различен резултат.

 

Медиацията в училищата цели да подпомогне учениците в случай на конфликт с други ученици, учители  или родители да получат по-ясна представа за себе си и своите взаимоотношения с другите. Училищната медиация насърчава разрешаването на споровете по конструктивен начин и допринася  за психичното здраве на учениците и за тяхната лична удовлетвореност, че сами са намерили решение на проблема

 

Програма на курса:

 

1-ви модул

 

(08.12.2018 година – 19.12.2018 година)

 

Теми в модула:

 • История на конфликтологията:
 • Формиране на възгледите за конфликта.
 • Развитие на конфликтологията като наука
 • Обект, предмет, цели, задачи и методи на кофликтологията:
 • Природа и същност на конфликта:
 • Структура на конфликта.
 • Процес на развитието на конфликта.
 • Функции и типове на конфликта:
 • Функции на социалния конфликт.
 • Типология на конфликта.
 • Вътрешноличностен конфликт:
 • Понятие за вътрешноличностен конфликт.
 • Характеристика и видове вътрешноличностен конфликт.
 • Причини за вътрешноличностия конфликт.
 • Последствия от вътрешноличностния конфликт.
 • Психологическа защита и защитни механизми в конфликта.
 • Същност на психологическата защита.
 • Функции на психологическата защита.
 • Класификация на защитните механизми.

2-ри модул

(11.01.2019  година – 31.01.2019 година)

Теми в модула:

 • Междуличностни и групови конфликти. Организационен конфликт:
 • Особености на междуличностните конфликти.
 • Класификация на междуличностните конфликти.
 • Управление на междуличностните конфликти.
 • Организационен конфликт.
 • Типове конфликти и организацията.
 • Източници на организационните конфликти.
 • Конфликти в големи групи.
 • Стратегии за поведение в конфликта:
 • Копинг. Стилове на поведение в конфликта.
 • Копинг – стратегии за поведение.
 • Стилове за поведение в конфликта.
 • Предотвратяване и разрешаване на вътрешноличностните конфликти:
 • Начини и условия за предотвратяване на вътрешноличностните конфликти.
 • Начини за разрешаване на вътрешноличностните конфликти.
 • Прогнозиране и предотвратяване на конфликта:
 • Обективни и организационно-управленски условия за предотвратяване на конфликта.
 • Организационно-управленски принципи за управление на конфликта.
 • Морално-етични принципи за предотвратяване на конфликта.
 • Стратегии за разрешаване на конфликтите:
 • Проблемът на конфликтните личности.
 • Типове на разрешаване на конфликти в организацията.
 • Тактики за прекратяване на конфликта.

3-ти модул

УЧИЛИЩНАТА МЕДИАЦИЯ – път за мирно разрешаване на конфликти в училищната общност

(09.02.2018 година – 28.02.2018 година)

Темите в модула:

 • Социалната медиация
 • Принципи на медиацията.
 • Цели на училищната медиация
 • Изисквания към медиатора
 • Роли и функции на медиатора по области
 • Разрешаване на конфликти и медиация
 • Стъпки в процеса на училищна медиация
 • Основни техники, използвани често при медиацията в училище

 

Подобни продукти
Безплатен онлайн курс, посветен на Общия регламент за защита на данните

През месец май 2018 г. Общият регламент за защита на данните, целящ да подобри защитата на личните данни за всички физически лица в ЕС, стана пряко приложим. Организациите ще трябва да приведат дейнос

Цена: 0,00 лв.
ДМК - ISO 22301"Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO)"

ISO 22301 е написан от водещите експерти за непрекъснатост на работата и осигурява най-добрата рамка за управление на непрекъснатост на бизнес процесите в една организация. Една от функциите, коит

Цена: 60,00 лв.
ДМК - Вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS)

Обучение за вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS) БДС EN ISO 22000 “Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания

Цена: 48,00 лв.
ДМК - ISO 45001: 2018 „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд – Изисквания”

На 12 март 2018 година беше публикуван новия международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. ISO 45001: 2018 „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на

Цена: 60,00 лв.