Вътрешен контрол и вътрешен одит в ЮЛНЦ

19,99 лв. 14,30 лв.
 • Марка: Е-книга (CD)
 • Кат. номер: НПО - 177718
+ -
Цена: 14,30 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

 

Вътрешният контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на  съответната организация, осъществяван от ръководството и нейните служители. Предназначението на вътрешния контрол е да осигури разумно ниво на увереност по отношение на постигането на поставените пред организацията цели. Той е основна управленска функция на всеки ръководител. Доброто и ефективно управление на ЮЛНЦ изисква създаването и поддържането на съвременни системи за вътрешен контрол. Системата за вътрешен контрол във всяка организация може да бъде различна и уникална, тъй като трябва да отразява спецификата, големината, организационната структура, сложността и обема на дейностите, административната и бизнес среда, степента на регулираност, философията и стила на управление и т.н. Независимо от това обаче всяка система неизменно съдържа следните ключови компоненти – контролна среда (осигуряваща и разкриване на отклоненията от зададените стандартни условия), управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. Важен компонент на вътрешния контрол са контролните дейности. Какъв да бъде броят, естеството и видът на контролните дейности зависи от спецификата на самата организация и от рисковете, пред които тя е изправена. Във всички случаи обаче контролните дейности трябва да бъдат адекватни, подходящи, изчерпателни, разумни, да са свързани с целите, а разходите за тяхното осъществяване не следва да превишават очакваните от тях ползи.

 

Следните контролни дейности е възможно и трябва да се прилагат в почти всяка ЮЛНЦ:

 • Процедури за решаване.

 

С тях се регулира процесът на вземане на решения и те трябва да са съобразени с организационната структура и с органите на управление на организацията. Например налице ли е решение на Общо събрание/УС за разпореждане с имуществото на ЮЛНЦ.

 • Процедури за одобрение.

 

С тях се регулира утвърждаването на транзакции, данни или документи. Например ръководителят на организацията, финансовият директор или упълномощено лице одобрява извършването на въведените в системата за електронно банкиране плащания.

 • Процедури за оторизация.

 

С тях се регулират извършването на операции, дейности и т.н. само от определени лица, които действат в рамките на своите правомощия. Например извършването на разход/плащане по даден проект се извършва само след оторизация от ръководителя на съответния проект. Такава процедура за оторизация е например системата на двойния подпис. Поемането на всяко финансово задължение и извършването на плащане може да се извършва едва след задължително полагане на два подписа, а именно: подпис на лицето, отговорно за счетоводните записвания, и подпис на ръководителя или лицето, оторизирано да нарежда плащания от името на организацията.

 

Външният одит е одит, който се извършва от лица извън системата на одитирания обект. По своята същност външният одит представлява систематичен процес, при който компетентен и независим експерт/предприятие събира, анализира и оценява информация, която се поддава на количествена и качествена оценка с цел да изрази независимо мнение относно степента на съответствие на тази информация с предварително определени критерии. Ползите от одита са много, но най-важната е, че външният одит може да разкрие системни слабости, които да бъдат преодолени своевременно и да не се допуснат нарушения и/или съществени отклонения от зададените критерии. В този смисъл извършването на външен одит е препоръчително и извън случаите, в които организацията има задължения (нормативни, договорни) да го извърши.

 

Извършването на външен одит в ЮЛНЦ може да бъде разгледано в различни аспекти:

 

Външен, независим финансов одит, осъществяван от регистриран одитор, за заверка на годишните финансови отчети на организацията. Такава заверка може да бъде извършена по възлагане на колективния управляващ орган, за да се изрази независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с приложимото законодателство в областта на счетоводството.

 

Външен одит за заверка на финансови отчети на проект. Договори за безвъзмездна финансова помощ (обикновено над 200 000 евро) за финансиране на проекти на НПО подлежат на независим финансов одит. Задължението за одита в тези случаи възниква по силата на самия договор и е едно от важ ните условия за признаване на разходите по проекта наред с много други. Такива са обикновено договорите, съфинансирани от европейските структурни фондове (ЕСФ, ЕФРР). Одитът се извършва от регистриран одитор, избран от регистъра на Института на дипломираните експертсчетоводители.

 

Външен одит на проект/програма. Този тип одити се извършват в края на проекта/програмата или на определен етап от изпълнението и може да обхваща различни аспекти, като освен финансов одит може да включва и одит за съответствие на финансовото управление, одит на изпълнението и други.

 

Одитът за съответствие при финансовото управление обхваща проверката на системите за финансово управление и контрол, включително на вътрешния одит и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в одитираната организация с оглед на спазването на изискванията на нормативните регулации, вътрешните актове и договорите.

 

Одитът на изпълнението обхваща проверката на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност. Условията, обхватът и времето на извършване могат да бъдат определени изрично, както в договора за финансиране така и в други норми и регулации, които организацията грантополучател е приела да следва при подписване на договора за финансиране. Много често има изисквания (при възложител трета страна), които се поставят и към компанията, която ще извършва одита, свързани с това да докаже опит и познаване (преминати текущи обучения от членовете на екипа) на определени стандарти, спазването на които ще се търси по време на одита.

 

Външен одит от Сметна палата. Когато ЮЛНЦ се явява получател на бюджетни средства от национален или местен бюджет, а също така на средства от фондове и програми на Европейския съюз, Сметната палата на Република България и/или Европейската сметна палата (когато средствата са от ЕС) имат правомощия да извършват одити в организациите. Видовете одити, които може да извършва съответната сметна палата, са уредени в Закона за Сметната палата.

 

Съдържание

 

 1. Същност и характерни особености на вътрешния контрол в ЮЛНЦ

            Въведение

Първа глава . Същност на финансовото управление и контрол в ЮЛНЦ                          

Дефиниция

 1. Въвеждане на понятието за разумна увереност
 2. Постигане на целите
 3. Връзка между целите и елементите на ФУК
 4. Прилагане на методическите насоки в цялата организация

Втора глава . Елементи на финансовото управление и контрол в ЮЛНЦ

 • .Контролна среда
 • Лична почтеност и професионална етика
 • Управленска философия и стил на работа
 • Организационна структура
 • Политики и практики по управление на човешките ресурси
 • Компетентност на персонала

2.Управление на риска

 • Дефиниция
 • Основни фактори, които трябва да се вземат предвид при изграждането на система за управление на риска
 • Стъпки на препоръчителен стандартен подход за управлението на риска

3.Контролни дейности

 • Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране
 • Разделение на отговорностите
 • Система на двоен подпис
 • Предварителен контрол
 • Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване
 • Процедури за наблюдение
 • Преглед на процедури, дейности и операции
 • Антикорупционни процедури
 • Правила за достъп до активи и информация
 • Правила за управление на човешките ресурси
 • Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията
 • Съпоставяне на данни
 • Контролни дейности, свързани с информационните технологии
 1. Информация и комуникация
 • Информация
 • Комуникация
 1. Мониторинг

Заключение

 

 1. Същност и характерни особености на вътрешния одит в ЮЛНЦ

ВЪВЕДЕНИЕ

Характерни особености на вътрешния одит в ЮЛНЦ

Трета глава. ОДИТЕН ПРОЦЕС

 1. Фаза планиране

А. Предпланиране и подготовка на одита

1.1.Разбиране и документиране на одитираната дейност/процес

 • Документиране на одитираната дейност/процес
 • Обхват на одита
 • Провеждане на встъпителна среща

1.2. Идентифициране на специфичните /контролните/ цели

 • Методи за определяне на специфичните /контролните/ цели
 • Формулиране на целите

1.3. Идентифициране и оценка на рисковете в одитираната дейност/процес

 • Идентифициране/откриване на рисковете
 • Оценка и класификация на рисковете

1.4.Оценка на контролните механизми срещу рисковете в одитираната
дейност/процес

 • Идентифициране на контролните механизми
 • Оценка на идентифицираните контролни механизми

1.5.Избор на одиторска стратегия - определяне вида и обема на проверките

Б. Изготвяне на одитен план и разпределение на ресурсите

 1. Фаза проверки /Field work/
 • Извършване на проверките и анализ на резултатите и остатъчния риск
 • Формулиране на констатации, изводи и препоръки
 1. Фаза докладване

3.1.Изготвяне на предварителен доклад

 • Структура на одитния доклад
 • Провеждане на заключителна среща

3.2.Изготвяне на окончателен доклад и план за действие

 1. Фаза проследяване на изпълнението на препоръките
 • Същност и цели на проследяването
 • Планиране и осъществяване на проследяването
 • Проследяване на изпълнението на препоръките чрез писмо до ръководството
 • Проследяване на изпълнението на препоръките чрез предварително планиран

одитен ангажимент

Четвърта глава МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И АРХИВИРАНЕ В ЮЛНЦ

 1. Методи за събиране на информация
 2. Документиране
 3. Архивиране

Пета глава .КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

1.Вътрешни оценки

 • Текущи прегледи
 • Периодични прегледи
 1. Външни оценки

Шеста глава .ДРУГИ ВИДОВЕ ОДИТ

1.Финансов одит

 • Определение и цел
 • Формулиране на целите и обхвата на одита. Ниво на същественост
 • Проверки
 • Изготвяне на одитен доклад и сертификат

2.Одит на изпълнението

 • Определение
 • Цели на одита на изпълнението
 • Разбиране/запознаване с целите на одитираната организация

2.4. Избор на сфери на одита на изпълнението

3.Одит на информационните технологии

 

Формат А4

152 стр.

Подобни продукти
РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ

РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ СТИВЪН ОЛИВЪР (Teaching Developmentally Dissabled Children: The Me Book.) Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: AUT - 11771 Тази книга е предназначена за учители и род

Цена: 19,99 лв. 11,99 лв.
Вътрешен финансов контрол и финансов одит в организациите с делегирани бюджети - детски градини, училища, ЦПОО и ресурсни центрове

Е-книга (CD) Каталожен номер - ФУК 1417 112 стр. (А 4) За допълнителна информация: телефон 087960737 всеки работен ден от 15 до 17 часа Финансовото управление и контрол в организациите с делеги

Цена: 29,00 лв. 14,99 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в детските градини

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото о

Цена: 31,00 лв. 23,99 лв.
Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в хотелите и местата за настаняване

Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: 28888 За допълнителна информация: телефон 0899846694 всеки работен ден от 14 до 17 часа. Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: 12471 Общият регламент въвежда множес

Цена: 31,00 лв. 23,00 лв.