Вътрешен финансов контрол и финансов одит в организациите с делегирани бюджети - детски градини, училища, ЦПОО и ресурсни центрове

29,00 лв. 14,99 лв.
 • Марка: Е-книга (CD)
 • Кат. номер: ФУК 1417
+ -
Цена: 14,99 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

Е-книга (CD)

Каталожен номер - ФУК 1417

112 стр. (А 4)

За допълнителна информация: телефон 087960737 всеки работен ден от 15 до 17 часа

 

Финансовото управление и контрол в организациите с делегирани бюджети (детски градини, училища, професионални гимназии и ресурсни центрове) е цялостен процес, интегриран в дейността на тези организациите, осъществяван от техните ръководители и служители.

 

Финансовото управление и контрол в организациите с делегирани бюджети се осъществява чрез системи за вътрешен контрол, определяни като системи за  финансовото управление и контрол в публичния сектор - (ФУК), включващи политики и процедури, въведени от ръководството на организациите, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

 • съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
 • надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация;
 • икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
 • опазване на активите и информацията.

 

Следователно вътрешния контрол в образователните организации е посоянен процес, който се преплита с всички дейности в организацията и трябва непрекъснато да се адаптира към промените в в нея. Директорът и всички служителите на образователната организацията участват в този процес и затова е необходимо да са запознати със своята роля, правомощия и отговорности по отношение на вътрешния контрол.

 

Съдържание на ръководството

 

 1. Същност и характерни особености на вътрешния контрол

            Въведение

Първа глава . Същност на финансовото управление и контрол                                       

Дефиниция

 1. Въвеждане на понятието за разумна увереност
 2. Постигане на целите
 3. Връзка между целите и елементите на ФУК
 4. Прилагане на методическите насоки в цялата организация

Втора глава . Елементи на финансовото управление и контрол

 • .Контролна среда
 • Лична почтеност и професионална етика
 • Управленска философия и стил на работа
 • Организационна структура
 • Политики и практики по управление на човешките ресурси
 • Компетентност на персонала

2.Управление на риска

 • Дефиниция
 • Основни фактори, които трябва да се вземат предвид при изграждането на система за управление на риска
 • Стъпки на препоръчителен стандартен подход за управлението на риска

3.Контролни дейности

 • Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране
 • Разделение на отговорностите
 • Система на двоен подпис
 • Предварителен контрол
 • Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване
 • Процедури за наблюдение
 • Преглед на процедури, дейности и операции
 • Антикорупционни процедури
 • Правила за достъп до активи и информация
 • Правила за управление на човешките ресурси
 • Процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията
 • Съпоставяне на данни
 • Контролни дейности, свързани с информационните технологии
 1. Информация и комуникация
 • Информация
 • Комуникация
 1. Мониторинг

Заключение

 

 1. Същност и характерни особености на вътрешния одит

ВЪВЕДЕНИЕ

Характерни особености на вътрешния одит

Трета глава. ОДИТЕН ПРОЦЕС

 1. Фаза планиране

А. Предпланиране и подготовка на одита

1.1.Разбиране и документиране на одитираната дейност/процес

 • Документиране на одитираната дейност/процес
 • Обхват на одита
 • Провеждане на встъпителна среща

1.2. Идентифициране на специфичните /контролните/ цели

 • Методи за определяне на специфичните /контролните/ цели
 • Формулиране на целите

1.3. Идентифициране и оценка на рисковете в одитираната дейност/процес

 • Идентифициране/откриване на рисковете
 • Оценка и класификация на рисковете

1.4.Оценка на контролните механизми срещу рисковете в одитираната
дейност/процес

 • Идентифициране на контролните механизми
 • Оценка на идентифицираните контролни механизми

1.5.Избор на одиторска стратегия - определяне вида и обема на проверките

Б. Изготвяне на одитен план и разпределение на ресурсите

 1. Фаза проверки /Field work/
 • Извършване на проверките и анализ на резултатите и остатъчния риск
 • Формулиране на констатации, изводи и препоръки
 1. Фаза докладване

3.1.Изготвяне на предварителен доклад

 • Структура на одитния доклад
 • Провеждане на заключителна среща

3.2.Изготвяне на окончателен доклад и план за действие

 1. Фаза проследяване на изпълнението на препоръките
 • Същност и цели на проследяването
 • Планиране и осъществяване на проследяването
 • Проследяване на изпълнението на препоръките чрез писмо до ръководството
 • Проследяване на изпълнението на препоръките чрез предварително планиран

одитен ангажимент

Четвърта глава МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И АРХИВИРАНЕ

 1. Методи за събиране на информация
 2. Документиране
 3. Архивиране

Пета глава .КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

1.Вътрешни оценки

 • Текущи прегледи
 • Периодични прегледи
 1. Външни оценки

Шеста глава .ДРУГИ ВИДОВЕ ОДИТ

1.Финансов одит

 • Определение и цел
 • Формулиране на целите и обхвата на одита. Ниво на същественост
 • Проверки
 • Изготвяне на одитен доклад и сертификат

2.Одит на изпълнението

 • Определение
 • Цели на одита на изпълнението
 • Разбиране/запознаване с целите на одитираната организация

2.4. Избор на сфери на одита на изпълнението

3.Одит на информационните технологии

 

Е-книга (CD – А4) – 112 страници.

Доставка с "Еконт" до посочен от Вас адрес.

 

Подобни продукти
Вътрешен контрол и вътрешен одит в ЮЛНЦ

Вътрешният контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на съответната организация, осъществяван от ръководството и нейните служители. Предназначението на вътрешния контрол е да осигури разум

Цена: 19,99 лв. 14,30 лв.
РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ

РАБОТА С ДЕЦА С АУТИЗЪМ СТИВЪН ОЛИВЪР (Teaching Developmentally Dissabled Children: The Me Book.) Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: AUT - 11771 Тази книга е предназначена за учители и род

Цена: 19,99 лв. 11,99 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в детските градини

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото о

Цена: 31,00 лв. 23,99 лв.
Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в хотелите и местата за настаняване

Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: 28888 За допълнителна информация: телефон 0899846694 всеки работен ден от 14 до 17 часа. Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: 12471 Общият регламент въвежда множес

Цена: 31,00 лв. 23,00 лв.