„Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в училищата и професионалните гимназии"

31,00 лв. 24,99 лв.
 • Марка: Е-книга (CD)
 • Кат. номер: ОРЗЛД - УПГ
+ -
Цена: 24,99 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

Ръководство (CD)

„Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в училищата и професионалните гимназии"

 

 • Марка: Е-книга (CD)
 • Кат. номер: ОРЗЛД - УПГ

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото отложено прилагане, считано от 25 май 2018 г.

Общият регламент за защита на личните данни въвежда редица задължения за администраторите и обработващи лични данни, някои от които са изцяло нови и непознати в досега действащата правна уредба. Те са :

 • Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
 • Осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
 • Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в изрично посочените от регламента случаи, поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря;
 • Уведомяване на надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
 • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните;
 • Провеждане на предварителна консултация с надзорния орган преди обработването, когато оценката на въздействието покаже, че обработването ще породи висок риск, ако АЛД не предприеме мерки за ограничаване на риска;
 • Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните. 

В регламента са посочени и конкретни технически и организационни мерки за сигурност, като:

   - Псевдонимизация;

   - Криптиране;

   - Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

   - Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

   - Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

   - Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

 

След влизането на Регламента в сила, на санкции ще подлежат всички организации регистрирани като администратори на лични данни, които не са се подготвили за изпълнението му. За нарушения от този тип се предвиждат глоби в размер до 4% от годишния оборот на предприятието за изминалата финансова година или 20 000 000 евро.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО:

Институт на вътрешните одитори – стандарти ISO

 

„Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните”

 

Цена: 24,99лева (промоционалната цена е валидна за поръчки, направени до 15.09.2018 година).

 

За допълнителна информация: тел.: 0899 886494 всеки работен ден от 10 до 14 часа.

 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото отложено прилагане, считано от 25 май 2018 г.

Общият регламент за защита на личните данни въвежда редица задължения за администраторите и обработващи лични данни, някои от които са изцяло нови и непознати в досега действащата правна уредба. Те са :

 • Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
 • Осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
 • Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в изрично посочените от регламента случаи, поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря;
 • Уведомяване на надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
 • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните;
 • Провеждане на предварителна консултация с надзорния орган преди обработването, когато оценката на въздействието покаже, че обработването ще породи висок риск, ако АЛД не предприеме мерки за ограничаване на риска;
 • Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните. 

В регламента са посочени и конкретни технически и организационни мерки за сигурност, като:

   - Псевдонимизация;

   - Криптиране;

   - Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

   - Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

   - Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;

   - Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

 

След влизането на Регламента в сила, на санкции ще подлежат всички организации регистрирани като администратори на лични данни, които не са се подготвили за изпълнението му. За нарушения от този тип се предвиждат глоби в размер до 4% от годишния оборот на предприятието за изминалата финансова година или 20 000 000 евро.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО:

Съдържание:

Увод

 1. Контекст и предистория на европейското право в областта на защитата на личните данни.

 

 • Право на защита на личните данни.
  • Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
  • Конвенция 108 на Съвета на Европа.
  • Право на ЕС и националното законодателство в областта на защита на личните данни.

 

 • Балансиране на правата.
  • Свобода на изразяване на мнението.
  • Достъп до документи.
  • Свобода на изкуствата и науките.
  • Защита на собствеността.

 

 1. Терминология в областта на защита на личните данни.

 

 • Лични данни.
  • Основни аспекти на понятието „лични данни”.
  • Специални категории „лични данни”.
  • Аномизирани данни и псевдонимизирани „лични данни”.

 

 • Обработване на личните данни.
 • Ползватели на личните данни.
  • Администратори и обработващи.
  • Получатели и трети лица.

 

 • Съгласие.
  • Елементи на валидното съгласие.
  • Правото на оттегляне на съгласието по всяко време.

 

 1. Основни принципи на европейското право в областта на защитата на личните данни.

 

 • Принципи на законосъобразно обработване на личните данни.
  • Изисквания за обоснована намеса.
  • Условия за ограничения съгласно законодателството на ЕС
 • Принципи за качеството на личните данни.
 • Принцип на съпоставимостта на личните данни.
 • Принцип на точност на личните данни.
 • Принцип за ограничен период на съхранение на личните данни.
 • Принцип за добросъвестно обработване на личните данни: прозрачност и доверие.
 • Принцип на отчетността.

 

 1. Общи правила на ЕС в областта на защитата на личните данни от 25 май 2018 година.

 

 • Правила относно сигурността на обработването на личните данни в училищата и професионалните гимназии:
  • Законосъобразно обработване на нечувствителните лични данни.
  • Законосъобразно обработване на чувствителните лични данни.

 

 • Правила за прозрачност при обработването на личните данни в училищата и професионалните гимназии:
  • Информация.
  • Уведомяване.

 

 • Правила за прозрачност при обработването на личните данни в училищата и професионалните гимназии
  • Информация.
  • Уведомяване.

 

 • Правила относно насърчаване на спазването на разпоредбите в училищата и професионалните гимназии:
  • Предварителна проверка.
  • Длъжностни лица.
  • Кодекси на поведение.

Приложения:

Образци на документи:

1. Уведомление до надзорния орган за нарушаването на сигурността на личните данни.

2.     Съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на неговите лични данни.

3.     Примерна структура и съдържание на правилник за прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни.

4.     Примерна структура и съдържание на процедура за оценка на въздействието при защита на личните данни в организацията.

5.     Примерна структура и съдържание на процедура за условията и реда на даване на съгласие за обработка на личните данни.

6.     Примерна структура и съдържание на процедура за условията и реда за упражняване на правата на субектите на лични данни.

7.     Примерна структура и съдържание на политиката за поверителност.

8.     „Мапинг” анализ на личните данни в процесите по обработването им.

Действащо нормативно право при защита на личните данни на физическите лица.

Е-книга (CD – А4) – 489 страници.

Доставка с наложен платеж с "Еконт" до посочен от Вас адрес.

Подобни продукти
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И ЦПО

Финансирането на системата на образование често става обект на политическия дискурс в България. Обикновено се изтъква, че настоящата система на делегирани бюджети води до недофинансиране на училищата

Цена: 19,30 лв. 14,30 лв.
Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните

Ръководство (CD) „Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните” Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и

Цена: 16,00 лв. 11,99 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в агенциите за недвижими имоти

Задължения на администраторите на лични данни в агенциите за недвижими имоти Марка: Е-книга (CD) Кат. номер: 12471 Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна р

Цена: 31,00 лв. 24,00 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в ЦПОО

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото о

Цена: 21,90 лв. 14,00 лв.