Задължения на администраторите на лични данни в агенциите за недвижими имоти

31,00 лв. 24,00 лв.
 • Марка: Е-книга (CD)
 • Кат. номер: 12471
+ -
Цена: 24,00 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

Задължения на администраторите на лични данни в агенциите за недвижими имоти


Марка: Е-книга (CD)

Кат. номер: 12471

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка  и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото отложено прилагане, считано от 25 май 2018 г.

 

Общият регламент за защита на личните данни въвежда редица задължения за администраторите и обработващи лични данни, някои от които са изцяло нови и непознати в досега действащата правна уредба.

 

Те са :

 • Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
 • Осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
 • Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в изрично посочените от регламента случаи, поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря;
 • Уведомяване на надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
 • Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните;
 • Провеждане на предварителна консултация с надзорния орган преди обработването, когато оценката на въздействието покаже, че обработването ще породи висок риск, ако АЛД не предприеме мерки за ограничаване на риска;
 • Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО:

 

Предговор

 

Съкращения и акроними

 1. Контекст и предистория на европейското право в областта на защита на личните данни

1.1.         Право на защита на личните данни

1.1.1.  Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

1.1.2.  Конвенция 108 на Съвета на Европа.

1.1.3.  Право на ЕС и националното законодателство в областта на защита на личните данни.

1.2.         Балансиране на правата

1.2.1.  Свобода на изразяване на мнение

1.2.2.  Достъп до документи.

1.2.3.  Свобода на изкуствата и науките.

1.2.4.  Защита на собствеността.

 1. Терминология  в областта на зашита на личните данни

2.1.         Лични данни

2.1.1.  основни аспекти на понятието „лични данни”.

2.1.2.  Специални категории лични данни.

2.1.3.  Аномизирани данни и пвевдонимизирани лични данни.

2.2.         Обраваботване на личните данни.

2.3.         Ползватели на личните данни.

2.3.1.  Администратори и обработващи.

2.3.2.  Получатели и трети лица.

2.4.         Съгласие.

2.4.1.  Елементи на валидното съгласие.

2.4.2.  Правото на отегляне на съгласие по всяко време.

 1. Основни принципи на европейското право в областта на защита на личните данни

3.1.         Принципи за законосъобразно обработване на личните данни

3.1.1.  Изисквания за обоснован намеса съгласно ЕКПЧ.

3.1.2.  Условия за законни ограничения съгласно Хартата на ЕС.

3.2.         Принципи за качеството на данните

3.3.1. Принцип за съпоставимост на данните.

3.3.2. Принцип за точност на данните.

3.3.3..Принцип за ограничен период на съхранение на данните.

          3.4.  Принцип за добросъвестно обработване на личните данни

                3.4.1. Прозрачност.

                3.4.2.  Създаване на доверие.

          3.5. Принцип на отчетност.

 1. Правила на европейското право в областта на защита на личните данни

    4.1. Правила относно сигурността на обработването на личните данни  в агенциите за недвижими имоти.

                 4.1.1. Законосъобразно обработване на нечувствителните данни.

                 4.1.2. Законосъобразно обработване на чувствителните данни.

      4.2 Правила за прозрачност при обработването в агенциите за недвижими имоти.

             4.2.1. Информация.

             4.2.2. Уведомяване.

       4.3. Правила за прозрачност при обработването на личните данни

            4.3.1. Информация.

            4.3.2. Уведомяване.

      4.4. Правила относно насърчаване на спазване на разпоредбите в агенциите за недвижими имоти.

         4.4.1. Предварителна проверка.

         4.4.2. Длъжностни лица за защита на личните данни.

        4.4.3. Кодекси за поведение.

 1. Права на съответното физическо лице и тяхното прилагане.

     5.1. Общи права на физическите лица.

        5.1.1. Право на достъп.

       5.1.2. Право на възражение.

       5.2. Независим надзор.

       5.3. Средства за правна защита и санкции.

       5.3.1. Искане, отправено към администратора.

       5.3.2. Жалби, подадени до надзорния орган.

       5.3.3. Жалби, подадени пред съда.

       5.3.4. Санкции.

 

Приложения:

Действащо нормативно право при защита на личните данни на физическите лица.

 

Тестове: входящ и финален тест за определяне степента на готовност на организацията за покриване изискванията на Регламента за защита на личните данни.

 

Примерни процедури.

 

Примерни образци на документи:

 1. Уведомление до надзорния орган за нарушаването на сигурността на личните данни.
 2. Съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на неговите лични данни.
 3. Примерна структура и съдържание на правилник за прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни.
 4. Примерна структура и съдържание на процедура за оценка на въздействието при защита на личните данни в организацията.
 5. Примерна структура и съдържание на процедура за условията и реда на даване на съгласие за обработка на личните данни.
 6. Примерна структура и съдържание на процедура за условията и реда за упражняване на правата на субектите на лични данни.
 7. Примерна структура и съдържание на политиката за поверителност.
 8. „Мапинг” анализ на личните данни в процесите по обработването им.

 

Е-книга (CD – А4) – 489 страници.

Доставка с наложен платеж с "Еконт" до посочен от Вас адрес.

 

Подобни продукти
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА НА СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА, ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И ЦПО

Финансирането на системата на образование често става обект на политическия дискурс в България. Обикновено се изтъква, че настоящата система на делегирани бюджети води до недофинансиране на училищата

Цена: 19,30 лв. 14,30 лв.
Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните

Ръководство (CD) „Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните” Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и

Цена: 16,00 лв. 11,99 лв.
„Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в училищата и професионалните гимназии"

Ръководство (CD) „Задължения на администраторите на лични данни от 25 май 2018г. по новия Общ регламент относно защитата на данните в училищата и професионалните гимназии" Марка: Е-книга

Цена: 31,00 лв. 24,99 лв.
Задължения на администраторите на лични данни в ЦПОО

Общият регламент въвежда множество значителни промени спрямо действащата правна рамка и поставя завишени изисквания към субектите в системата за защита на личните данни, което е причина за неговото о

Цена: 21,90 лв. 14,00 лв.