ДМК - Вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS)

48,00 лв.
 • Марка: Дистанционен модулен курс
 • Кат. номер: 19
+ -
Цена: 48,00 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

Обучение за вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS)

БДС EN ISO 22000 “Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига e приложим за всички организации  в хранителната верига – не само за производителите на хранителните продукти, на суровини, на храни за животни и преработватели, но и за фирмите за транспорт, складиране и съхраняване.

 

Стандартът е и за производители на съоръжения и технологично оборудване , опаковъчни материали, почистващи продукти. Те трябва да създадат, документират внедрят и поддържат ефикасна система за управлението на безопасността на хранителните продукти. Изключително важен е обменът на информацията между всички тях, за да се индентифицират и контролират всички опасности на хранителната верига.

 

ISO 22000:2005 може да бъде внедрен с ISO 9001, тъй като и двата стандарта съдържат общи управленски принципи.Разработен е така, че да служи за извършването на одит, но всяка организация е свободна да избира методите и подходите, за да се изпълнят изискванията.

 

Този международен стандарт обединява принципите на Системата за анализ на опасностите и на критичните точки за контрол (HACCP) и стъпките по прилагането, разработени от Комисията на Codex Alimentarius.

 

Стандартът изисква всички опасности да бъдат индентифицирани и оценени, като предоставя начини за определяне и документиране защо някои от тях трябва да бъдат контролирани от дадена организация, а други – не.

 

Висшето ръководство трябва да доказва своята ангажираност при разработването и внедряването на системата и нейното непрекъснато подобряване.

 

Екипът по безопасност трябва да е информиран за продуктите, суровините, съставките и услугите. Трябва да е наясно със съоръженията и технологичното оборудване, производствените помещения, програмите за почистването и дезинфекцията.

 

Познаването на нормативните актове, мерките за контрол, квалификацията на персонала също е сред задълженията на екипа по безопасност на храните.

 

Стандартизационният документ ISO/TS 22003:2007 определя правилата за одит и сертификация на системата за управление на безопасността на хранителните продукти съгласно изискванията, заложени в ISO 22000.

 

ISO 22005:2007 (въведен като БДС ISO 22000:2008) се отнася за проследимостта по хранителната верига, като определя основните принципи и изисквания за това. Посочва необходимите стъпки за вътрешна проследимост, както и за външната – една стъпка назад и напред по веригата.

 

Програма за дистанционен модулен курс

Вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS)

Планирани учебни дейности и методи на обучение:

Учебното съдържание е обособено в тематични, самостоятелно разработени модулни компоненти, които изграждат общата образователна част на курса за обучение.

 1. Материали и ресурси за неприсъствена (самостоятелна) подготовка

Всяка модулна единица е представена чрез: теоретична част и допълнителни ресурси, които доразвиват, обогатяват и надграждат самостоятелната подготовка на участниците в курса.

Допълнителните ресурси са разписани по формата на URL връзки към информационни ресурси, които доразвиват, обогатяват и надграждат самостоятелната подготовка на участниците в курса.

 1. Учебни дейности от гледна точка на спецификата на курса:

Планирани са: задания за самостоятелна работа в Moodletest, организиране на консултации чрез чат и форум.

Методи и критерии за оценяване:

 1. Текущо оценяване: задание под форма на проект; текуща оценка – решаване на един онлайн тест;
 2. Критерии за издаване на дипломен сертификат: заключителен онлайн тест.

 

Съдържание на програмата на модулите на курса

1-ви модул

(28.04.2018 година – 09.05.2018 г.)

Теми в модула:

 • Обща регулаторна рамка на международната стандартизация.
 • Общи изисквания на стандарта БДС ISO 9001:2015 за изграждането на системи за управление в организацията:
 1. Ориентация към потребителя
 2. Лидерство на ръководителите;
 3. Приобщаване на хората;
 4. Процесен подход, създаване на бизнес процеси;
 5. Системен подход към управлението;
 6. Непрекъснато подобряване на дейността;
 7. Вземане на решения, основани на факти;
 8. Взаимоизгодни отношения с доставчиците.
 • Системи за управление в организацията - терминологичен речник (Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник - ISO 9000:2015).
 • Въведение в системите за управление и видове системи за управление на безопасността на храните.
 • Термини и определения.
 • Предпоставъчни  програми – Добри производствени и хигиенни практики.
 • НАССР принципи:
 • Идентифициране (определяне) на критичните контролни точки;
 • Установяване на критична граница (и);
 • Установяване на наблюдение (мониторинг) на ККТ;
 • Установяване на коригиращи действия;
 • Въвеждане на процедура  за проверка (верификация);
 • Документиране на НАССР системата и записи;

2-ри модул

(11.05.2018 г. – 28.05.2018 г.)

 

Същност и изисквания на системата за управление на безопасността на храните по ISO 22000:2005. Преглед на изискванията и приложение в Организацията.

Темите в модула:

 • Система за управление на безопасността на храните. Общи изисквания. Изисквания към документацията. Управление на документи и записи;
 • Отговорност на Ръководството. Политика и цели по безопасност на храните;
 • Обмен на информация – вътрешен и външен;
 • Готовност за извънредни ситуации;
 • Преглед от Ръководството;
 • Управление на ресурсите. Човешки ресурси. Инфраструктура. Работна среда;
 • Планиране и създаване на безопасни продукти. Предварителни стъпки, необходими за анализа на опасностите;
 • Разработване на НАССР план. Съдържание на Плана;
 • Система за проследимост;
 • Управление на несъответствието. Корекции. Коригиращи действия. Управление на потенциално опасни продукти;
 • Потвърждаване, проверка и подобряване на СУБХ – Планиране, провеждане и документиране на вътрешни одити на СУБХ.

3-ти модул

(06.06.2018 г. – 28.06.2018 г.)

Вътрешен одит на системи  за управление на организацията -  указания за извършване на одит на системи за управление на безопасността на храните (ISO 19001)

 

Темите в модула:

 • Предпланиране и подготовка на одита;
 • .Разбиране и документиране на одитираната дейност/процес;
 • Документиране на одитираната дейност/процес;
 • Обхват на одит;а
 • Провеждане на встъпителна среща;
 • Идентифициране на специфичните /контролните/ цели;
 • Методи за определяне на специфичните /контролните/ цели;
 • Формулиране на целите;
 • Идентифициране и оценка на рисковете в одитираната дейност/процес;
 • Идентифициране/откриване на рисковете;
 • Оценка и класификация на рисковете;
 • Оценка на контролните механизми срещу рисковете в одитираната
  дейност/процес;
 • Идентифициране на контролните механизми;
 • Оценка на идентифицираните контролни механизми;
 • Избор на одиторска стратегия - определяне вида и обема на проверките;
 • Изготвяне на одитен план и разпределение на ресурсите;
 • Фаза проверки;
 • Извършване на проверките и анализ на резултатите и остатъчния риск;
 • Формулиране на констатации, изводи и препоръки;
 • Фаза докладване;
 • Изготвяне на предварителен доклад;
 • Структура на одитния доклад.

 

Заявки за участие в курса се приемат до 20.04.2018 година влючително.

За допълнителна информация: телефон 0879960737 от 14 до 17 часа.

Подобни продукти
Безплатен онлайн курс "Конфликтология и управление на конфликти. Училищна медиaция"

Център за медиация при Института на вътрешните одитори – стандарти ISO Предлага на Вашето внимание програмата на безплатен модулен дистанционен курс: „Конфликтология и управление н

Цена: 0,00 лв.
Безплатен онлайн курс, посветен на Общия регламент за защита на данните

През месец май 2018 г. Общият регламент за защита на данните, целящ да подобри защитата на личните данни за всички физически лица в ЕС, стана пряко приложим. Организациите ще трябва да приведат дейнос

Цена: 0,00 лв.
ДМК - ISO 22301"Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO)"

ISO 22301 е написан от водещите експерти за непрекъснатост на работата и осигурява най-добрата рамка за управление на непрекъснатост на бизнес процесите в една организация. Една от функциите, коит

Цена: 60,00 лв.
ДМК - ISO 45001: 2018 „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд – Изисквания”

На 12 март 2018 година беше публикуван новия международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. ISO 45001: 2018 „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на

Цена: 60,00 лв.