ДМК - ISO 45001: 2018 „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд – Изисквания”

60,00 лв.
 • Марка: Дистанционен модулен курс
 • Кат. номер: 17
+ -
Цена: 60,00 лв.
Купи
Продуктът е успешно добавен в количката
Моля, изберете:

На 12 март 2018 година беше публикуван новия международен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

ISO 45001: 2018  „Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд – Изисквания”, осигурява солиден и ефективен набор от процеси за подобряване на безопасността на работното място. Проектиран, за да помогне на организации от всякакви големини и индустрии, и се очаква новият международен стандарт да намали нараняванията и заболяванията на работното място по света.

 

Според изчисленията на Международната организация на труда (МОТ) от 2017 г. на работното място се наблюдават 2,78 милиона смъртни случая. Това означава, че всеки ден близо 7 700 души умират от свързани с работата заболявания или наранявания. Освен това всяка година има 374 милиона нефатални трудови злополуки и заболявания, много от които водят до продължителни отсъствия от работа. Това изобразява трезва картина на съвременното работно място, където работниците могат да понесат сериозни последици в резултат просто на "свършена работа".

 

ISO 45001 се надява да промени това. Той предоставя на правителствените агенции, индустрията и други засегнати заинтересовани страни ефективно и използваемо ръководство за подобряване на безопасността на работниците в страните по света. С помощта на лесна за използване рамка тя може да се прилага както за производствени, така и за производствени съоръжения, независимо от местоположението им.

 

Дейвид Смит, председател на проектния комитет ISO / PC 283, който разработи ISO 45001, смята, че новият международен стандарт ще бъде истински играч за промяна на милиони работници: "Надяваме се, че ISO 45001 ще доведе до голяма промяна в практиките на работното място и ще намали Трагичното облагане на трудовите злополуки и заболявания по целия свят. "Новият стандарт ще помогне на организациите да осигурят безопасна и здравословна работна среда за работниците и посетителите, като непрекъснато подобряват работата си по отношение на OH & S.

 

Смит добавя: "Световните автори на списания се събраха, за да осигурят рамка за по-безопасно работно място за всички, независимо коя от вас се занимава и къде работите в света". Повече от 70 страни са пряко ангажирани в създаването на този важен документ, разработена от ISO / PC 283 , Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, като Британската институция по стандартизация ( BSI ) служи като секретариат на комитета.

 

Тъй като ISO 45001 е проектирана да се интегрира с други стандарти на ISO за управление, осигуряваща висока степен на съвместимост с новите версии на ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление на околната среда), предприятията, които вече прилагат стандарт ISO, ако решат може да работят по ISO 45001.

 

Новият стандарт на OH&S се основава на общите елементи, които се съдържат във всички стандарти на системите за управление на ISO, и използва прост модел "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), който предоставя рамка за организациите да планират какво трябва да въведат за да се сведе до минимум рискът от увреждане. Мерките трябва да отговорят на опасенията, които могат да доведат до дългосрочни здравни проблеми и отсъствие от работа, както и тези, които пораждат аварии.

 

ISO 45001 ще замени OHSAS 18001, бившата справка за здравето и безопасността на работното място. Организациите, които вече са сертифицирани по OHSAS 18001, ще имат три години, за да се съобразят с новия стандарт ISO 45001, въпреки че сертификацията за съответствие с ISO 45001 не е изискване на стандарта.

 

 

Програма за дистанционен модулен курс

ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане,

(27.04.2018 г. -  28.06.2018 г.)

Планирани учебни дейности и методи на обучение:

Учебното съдържание е обособено в тематични, самостоятелно разработени модулни компоненти, които изграждат общата образователна част на курса за обучение.

 1. Материали и ресурси за неприсъствена (самостоятелна) подготовка

Всяка модулна единица е представена чрез: теоретична част и допълнителни ресурси, които доразвиват, обогатяват и надграждат самостоятелната подготовка на участниците в курса.

Допълнителните ресурси са разписани по формата на URL връзки към информционни ресурси, които доразвиват, обогатяват и надграждат самостоятелната подготовка на участниците в курса.

 1. Учебни дейности от гледна точка на спецификата на курса:

Планирани са: задания за самостоятелна работа в Moodletest, организиране на консултации чрез чат и форум.

Методи и критерии за оценяване:

 1. Текущо оценяване: задание под форма на проект; текуща оценка – решаване на един онлайн тест;
 2. Критерии за издаване на дипломен сертификат: заключителен онлайн тест.

 

Съдържание на програмата на модулите на курса

1-ви модул(27.04.2018 година – 09.05.2018 г.)

Теми в модула:

 • Обща регулаторна рамка на международната стандартизация.
 • Общи изисквания на стандарта БДС ISO 9001:2015 за изграждането на системи за управление в организацията:
 1. Ориентация към потребителя
 2. Лидерство на ръководителите;
 3. Приобщаване на хората;
 4. Процесен подход, създаване на бизнес процеси;
 5. Системен подход към управлението;
 6. Непрекъснато подобряване на дейността;
 7. Вземане на решения, основани на факти;
 8. Взаимоизгодни отношения с доставчиците.
 • Системи за управление в организацията - терминологичен речник (Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник - ISO 9000:2015).
 • Общи изисквания на националното законодателство за осигуряване на ЗБУТ в организацията (Механизми на взаимодействие между работодател и наети лица).
 • Стандарт BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания" – общи изисквания.

2-ри модул (11.05.2018 г. – 02.06.2018 г.)

Теми в модула:

 • Защо е променена структурата на стандарта;
 • Какви са основните разлики между сега действащия стандарт и новата му версия;
 • Има ли промяна в изискванията за документацията;
 • Какво означава „мислене, основано на риска”;
 • Как ще изглежда документацията на вашата система за управление в съответствие с новите изисквания;
 • Как да планираме и въведем новите изисквания;
 • Какви обучения да планираме за персонала;
 • Как да изградите Интегрирана система за управление във вашата фирма.

 

Програма:

 • Въведение в стандарта
 • Директиви ISO / IEC , част 1 Консолидирана ISO версия
 • Преглед на изискванията на ISO DIS 45001
  • Контекст на организация
  • Лидерство
  • Планиране
  • Поддръжка
  • Действие
  • Оценка на резултатността
  • Подобрение
 • Връзка между ISO DIS 45001 и BS OHSAS 18001

 

3-ти модул

(06.06.2018 г. – 28.06.2018 г.)

Вътрешен одит на системи  за управление на организацията -  указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19001)

 

Темите в модула:

 • Предпланиране и подготовка на одита;
 • Разбиране и документиране на одитираната дейност/процес;
 • Документиране на одитираната дейност/процес;
 • Обхват на одит;а
 • Провеждане на встъпителна среща;
 • Идентифициране на специфичните /контролните/ цели;
 • Методи за определяне на специфичните /контролните/ цели;
 • Формулиране на целите;
 • Идентифициране и оценка на рисковете в одитираната дейност/процес;
 • Идентифициране/откриване на рисковете;
 • Оценка и класификация на рисковете;
 • Оценка на контролните механизми срещу рисковете в одитираната
  дейност/процес;
 • Идентифициране на контролните механизми;
 • Оценка на идентифицираните контролни механизми;
 • Избор на одиторска стратегия - определяне вида и обема на проверките;
 • Изготвяне на одитен план и разпределение на ресурсите;
 • Фаза проверки;
 • Извършване на проверките и анализ на резултатите и остатъчния риск;
 • Формулиране на констатации, изводи и препоръки;
 • Фаза докладване;
 • Изготвяне на предварителен доклад;
 • Структура на одитния доклад.

 

Заявки за участие в курса се приемат до 24.04.2018 година влючително.

За допълнителна информация: телефон 0879960737 всеки работен ден от 14 до 17 часа; събота от 10 до 14 часа.

Подобни продукти
Безплатен онлайн курс "Конфликтология и управление на конфликти. Училищна медиaция"

Център за медиация при Института на вътрешните одитори – стандарти ISO Предлага на Вашето внимание програмата на безплатен модулен дистанционен курс: „Конфликтология и управление н

Цена: 0,00 лв.
Безплатен онлайн курс, посветен на Общия регламент за защита на данните

През месец май 2018 г. Общият регламент за защита на данните, целящ да подобри защитата на личните данни за всички физически лица в ЕС, стана пряко приложим. Организациите ще трябва да приведат дейнос

Цена: 0,00 лв.
ДМК - ISO 22301"Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO)"

ISO 22301 е написан от водещите експерти за непрекъснатост на работата и осигурява най-добрата рамка за управление на непрекъснатост на бизнес процесите в една организация. Една от функциите, коит

Цена: 60,00 лв.
ДМК - Вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS)

Обучение за вътрешни одитори по ISO 22000 за системи по управление на безопасността на храните (FSMS) БДС EN ISO 22000 “Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания

Цена: 48,00 лв.