МЕНИДЖМЪНТ НА КОНФЛИКТИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ КЛАС В УСЛОВИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ

МЕНИДЖМЪНТ НА КОНФЛИКТИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ КЛАС В УСЛОВИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ
Ивайло Недялков Иванов
Магистър по Управление на образованието
Старши учител в ОУ „Васил Априлов” – град Варна
 

РЕЗЮМЕ

Учениците са голяма социална категория, която може да бъде предмет на изследване от демографска, икономическа, юридическа, педагогическа и социологическа гледна точка. По своя състав и социално-педагогическа същност, училищния клас е малка социална група, в която се осъществяват сложни взаимоотношения на различни равнища. От функционална гледна точка, училищният клас може да се разглежда, като социализираща институция.

 

Най-специфичните особености на училищния клас са: връзката между учениците и учителя, наличието на общи цели, взаимно общуване, взаимна зависимост на едните от другите. Тези особености характеризират класа на формално равнище и го отличава от неформалните групи, защото те се утвърждават чрез институциализирано задължение.

 

Ключови думи: училищен клас, особености на педагогическото общуване, видове конфликти, методи и стратегии за разрешаване на конфликти

 

УВОД

 

Съвременните обществени процеси оказват голямо влияние върху образователната сфера. Образованието все повече се превръща в решаващ фактор, както за общественото израстване и усъвършенстване, така и за личностния просперитет. Променящите се реалности изискват обучението и възпитанието на учениците да бъдат адекватни на съвременните условия, а и с насоченост към бъдещите социални приоритет.

 

Новата образователна парадигма е ориентирана към хуманизация и демократизация на взаимоотношенията, към реализирането на субект-субектни отношения в образователните институции, към отчитане на индивидуално-личностните особености на учениците, учителите, родителите.

 

На съвременния етап непрекъснато се повишават изискванията на обществото към дейността на училището, към качеството на образователно-възпитателния процес и педагогическото общуване с учениците.

 

Учителят е длъжен да създава благоприятна атмосфера за съдействието на социалния феномен общуване, за неговото непрекъснато усъвършенстване на всички равнища. За съжаление трябва да отбележим, че културата на професионално-педагогическото общуване не е на необходимата висота, главно поради три причини:

 • учителят не придава особена роля на общуването в образователно-възпитателния процес и не обръща особено внимание на добрата организация на общуването, като основа за възпитанието и обучението в училище;

 • голяма част от педагозите действат в педагогическите ситуации със „затворени очи”, не рилагайки психологическите знания за човека и отвръщайки чрез първичната реакция в ситуацията;

 • не всеки учител е загрижен за повишаване на своята общочовешка култура – като фундамент на специалната, професионалната култура.

 

Учителите са ключови фигури и ръководни субекти в системата „преподаване-учене”, които трябва да притежават и качествата на мениджър спрямо учениците, които са обединени в училищен клас. Управлението на училищния клас е в корелационна зависимост с качеството на образователно-възпитателния процес, което е още едно основание за подготовката на педагога, като мениджър. Свързано с ръководната роля на учителя в педагогическия процес е и избирането на определена стратегия от самия него за постигането на ефективни резултати, за което също трябва да бъде подготвен.

 

Голям интерес за педагогическата теория и практика представлява развитието и психологическите особености на детската личност в процеса на педагогическото общуване. Върху нормалното и девиантното поведение на подрастващите, могат да  окажат влияние различни фактори – психотравми, социалната среда, семейството и други. Конфликтните ситуации и сблъсъци са естествени, неизбежни и полезни. Именно при подобни противоречия се раждат нови идеи, стига се до оригинални решения и се дава възможност за по-добър избор.

 

 

УЧИЛИЩНИЯТ КЛАС – ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Учениците са голяма социална категория, която може да бъде предмет на изследване от демографска, икономическа, юридическа, педагогическа и социологическа гледна точка. Както подчертава М. Андреев, само социолого-педагогическият анализ на ученичеството, може да изпълнява функциите на цялостен, комплексен и системен анализ на тази категория членове на обществото. Причините за това са:

 • този анализ представя тази категория членове на обществото в нeйната непосредствена и динамична връзка с обществения строй, с характера на обществените отношения;

 • количеството на ученическият контингент и възрастовите граници пряко зависят от степента на развитие на обществото, от особеностите на социално- икономическото развитие на всяка страна поотделно;

 • социалните различия неизбежно обуславят и различията в положението и възможностите на учениците да се приобщават към многообразието на социалните ценности;

 • ученичеството е важен етап на социално формиране на личността (Андреев,  1998).

 

Най-важните характеристики на ученичеството като важен етап на социално формиране на личността се отнасят до:

 • ученическият период от живота на човека се свързва с определени възрастови граници, в които се извършват изключително сложни и необратими процеси;

 • границите на ученичеството са подвижни, но каквито и да са те, през този период подрастващите по-бързо се развиват и удължават своето детство;

 • ученичеството трябва да се анализира не само от гледна точка на индивидуалното формиране през този период, но и на общите социални проблеми на тази голяма социална категория;

 • ученическият период не е еднороден – в него се отличават подпериоди с важни качествени особености;

 • този етап има фундаментално значение за цялостното социално развитие на личността, тъй като през него се реализира активното и творческото усвояване на основния минимум социални ценности, чрез които личността се интегрира в обществото, има забележителна ролева наситеност, без която е немислима богатата гама на социалната активност.

 • По своя състав и социално-педагогическа същност, училищния клас е малка социална група, в която се осъществяват сложни взаимоотношения на различни равнища. От функционална гледна точка, училищният клас може да се разглежда, като социализираща институция (Андреев, 1998).

 

Характерно за всяка социална група, включително и за училищния клас, е извършването на една обща дейност или на един основен кръг от дейности.

 

Всеки клас притежава няколко променливи характеристики, без които не може да функционира:

 • норми, които регулират взаимоотношенията и процесите;

 • цели на класа, които изпълняват системообразуващи функции;

 • комуникация;

 • роли, типове поведение, свързани със структурно-функционална организация на дейността, статуси, власт;

 • сплотеност, включително съревнование и конфликт.

 

Най-специфични особености на училищния клас са: връзката между учениците и учителя, наличието на общи цели, взаимно общуване, взаимна зависимост на едните от другите. Тези особености характеризират класа на формално равнище и го отличава от неформалните групи, защото те се утвърждават чрез институциализирано задължение.

 

Инвариантните диференцирани социално-педагогически характеристики на класа, които придобива след като е формиран са:

 • той съществува и функционира в конкретна историческа система на обществените отношения и в системата на образованието, като един от техните елементи. Извън тези системи той не може да съществува;

 • веднъж формиран, той вече съществува обективно и независимо от желанията на учениците;

 • съществуването на училищния клас е детерминирано от по-общите социално- педагогически условия, но на свой ред и той детерминира в значителна степен на определени равнища поведението на учениците;

 • училищния клас изпъква, като единно обособено тяло по отношение на другите класове, той е реална цялост със свое място в йерархията и структурата на учебно-възпитателното заведение;

 • училищния клас притежава специфични социално-педагогически черти и се отличава с дълбоко своеобразие на вътрешните процеси в него, които му придават особен облик като социално-педагогическа общност (Андреев, 1998).

 

ОСОБЕНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБЩУВАНЕ

 

Педагогическото общуване е механизъм за осъществяване на педагогическия процес, респективно на процеса на обучение и на процеса на възпитание.

 

Духовното общуване „учител-ученик” със своето информационно съдържание, има особено важно значение за развитието на познавателните интереси на учениците, на интелектуалните сили и способности. Получаването на информация, може да бъде цел на взаимодействието, може да бъде условие за ефективното му протичане, а също така и резултат от неговото ползотворно протичане.

 

По същество обучението е съвкупност от специализирани педагогически взаимодействия, установени и провеждани с учебна цел. Авторът дефинира няколко вида учебни взаимодействия в зависимост от училищната степен и учебното заведение, в което се осъществява, от учебното съдържание по отделните учебни предмети, от източниците на учебна информация, от организационните форми на обучение, от учебните методи и др. Като най-представително взаимодействие, той посочва връзката „учител- ученик” (Чакъров, 1980).

 

В рамките на училищното обучение, учителят и ученикът не влизат във взаимодействие, ако педагогът не преподава, а ученикът не учи на основата на преподаването. Отделният ученик не влиза в контакт със свой съученик, ако не се налага да обменят знания, идеи и опит за решаването на учебна задача, поставена от учителя след преподаден учебен материал. Ученикът не ползва учебника и учебните помагала, ако те не са му нужни предимно, за да усвои  преподаденото от учителя, да утвърди и обогати своите познания. Следователно, главното педагогическо взаимодействие е връзката „преподаване-учене”.

 

В случаите, когато става дума за педагогическо общуване се интересуваме преди всичко от педагогическото взаимодействие на равнище „учител-ученик”, а също така и на равнище „ученик-ученик”. Общуването се осъществява главно чрез неговите три страни: комуникативна, интерактивна и перцептивна, от главните субекти на дейностите преподаване и учене, а именно учителят и ученикът.

 

Най-обичайните и традиционни учебни взаимодействия между учители и ученици са:

 • учителят разказва – ученикът слуша;

 • ученикът разказва – учителят слуша, преценява и коригира;

 • ученикът задава въпрос – учителят отговаря;

 • учителят показва, как се извършва дадена дейност – ученикът повтаря дейността, подражава на учителя;

 • учителят посочва предмет или явление за наблюдение – ученикът наблюдава обекта, много често наблюдението е съпроводено с обяснения от учителя, които се слушат от ученикът;

 • учителят чете текст от книга – ученикът слуша и в най-често следи текста;

 • ученикът чете текст – учителят слуша, следи и коригира;

 • учителят поставя задача и обяснява как да се реши – ученикът изпълнява поставената учебна задача;

 • осъществява се дискусия (възниква спор), при която има устно изложение, възразяване, поставяне на въпроси, както от страна на учителя, така и от страна на ученика.

 

От посочените сфери на общуване става ясно, че взаимодействието между учителя и учениците е с твърде богато съдържание. Всеки от вариантите има своя специфична особеност, предполага конкретни дидактически изисквания, води до определен ефект за двете общуващи страни и особено за ученика, в името на чието развитие се провежда обучение.

 

В психологическата литература е прието да се смята, че оптималното педагогическо общуване, е това общуване на учителя с учениците в процеса на обучение, което създава най-добри условия за правилно формиране на личността, като осигурява благоприятен емоционален климат на обучение. Едновременно с това  педагогическото общуване осигурява управление на социално-психологическите процеси в ученическия колектив и позволява максимално да се използват в учебния процес личностните особености на учителя.

 

Педагогическото общуване – това е професионално общуване на преподавателя с учениците в урока и извън него, имащо определени педагогически функции и насочено, към създаване на благоприятен психологически климат, а също и на друг род психологическа оптимизация на учебната дейност и отношенията между педагозите и учениците (Леонтиев, 1986).

 

Значимостта на общуването в образователно-възпитателния процес, съобразно неговите педагогически реалности е едно възможно решение на проблемите на възпитанието на подрастващите. Общуване, с което се избягва емоционалното безразличие и предразполага към откровение и искреност, с планирани и обмислени възпитателни въздействия, които предразполагат към доверие и осмисляне на актуалните проблеми довежда до положителни и качествени резултати.

 

Педагогическото общуване играе водеща роля в педагогическия процес, който предполага взаимна размяна на информация, за състояния, намерения, мотиви. В този процес учащите се не само усвояват знания, умения и навици, а и изразяват едно или друго отношение към овладяната информация и към самите педагози. В резултат на това взаимно влияние учителят непрекъснато получава информация за ефективността на своята дейност и има възможност да извърши необходимите корекции в стратегическите си и тактически действия. Главни черти на педагогическото общуване са: целенасоченост, системност и регламентираност (Петров, 1986).

 

Специфичните черти на педагогическото общуване много напомнят за процеса на обучение.  Това е напълно естествено, тъй като педагогическото общуване е механизъм на обучението, без него не би могло да се реализира. „Обучението не е нещо друго, освен взаимодействие (общуване) между обучаващите и обучаваните в процеса на което и посредством, което се осъществява възпроизвеждане и усвояване на съдържанието на обучението (т.е. определена дейност и нейните резултати)  в съответствие с поставената цел” (Дьяченко, 1984).

 

 

КОНФЛИКТИТЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИЦИТЕ

 

При допускането на грешки в избора на стил на общуване, се нарушават и взаимоотношенията между учителя и учениците, стига се до конфликти. Този въпрос, заслужава специално внимание.

 

Според Л. Десев понятието „конфликт”, означава трудно разрешимо противоречие с остри емоционални преживявания или стадий в развитието на противоречие, проявявано в крайно остра форма, което възниква между хората във връзка с решаване на проблем в социалния или личния живот и засяга статуса на личността или групата, колектива.

 

Същият автор смята, че конфликтна личност е човек, който предизвиква конфликти в междуличностните отношения и държи на своето, независимо от позициите на другите хора. Има два вида конфликтни личности: едни, които хвърлят камъка в блатото и подпомагат борбата срещу застоя в развитието, и други които се отличават с конфликтно поведение и склонност, редовно да влизат в спори в антагонистични противоречия с околните.

 

Конфликтна ситуация е вид контактна ситуация, съпроводена с повишаване на напрежението в дадена общност, при непосредствено взаимодействие между членовете ѝ. Възниква винаги, когато се противопоставят интереси на две или повече групи или лица и това противопоставяне – конфликтно състояние на системата междугрупови и междуличностни отношения – се възприема и осъзнава, поне от едната страна. За разлика от мимолетните и бързопреходните, при устойчивите и трайни конфликтни ситуации естествено настъпват сериозни последствия и смущения: физиологически – понижена работоспособност; психически – неувереност, тревожност, страх, враждебни чувства, предубеденост, агресивност, желание за съпротивляване, загуба на инициативност, на чувство за разочарование на индивида от самия себе си, разкъсване на социално-психически връзки; морално – педагогически – отсъствия, бягства от час, закъснения, напускане на училище и преместване, неефективно използване на учебното време, влошаване качеството на работа; здравно – психически – невротични симптоми и неврози, психически и психоматични разстройства, душевни травми.

 

Причините за възникване на конфликтните ситуации се делят най-общо на две категории: външни, свързани с организацията и условията на учене и труд, стила и методите на ръководство, стимулиране и санкциониране, особеностите на работното място и средата, и вътрешни – възпитаност, възрастови и индивидуални особености, характер, опит на интелигентност на човека, негово здравно и психическо състояние, сила, уравновесеност и подвижност на нервните му процеси, емоционална лабилност, възбудимост, импулсивност, несдържаност и др.

 

Според А. Донцов и Т. Полозова конфликтното поведение е система от двустранно насочени „емоционално оцветени действия”, най-вече затрудняващи постигането на целите от противопоставящите се страни. Конфликтното поведение е повече или по-малко интензивно в зависимост от силата на взаимните претенции и отстъпчивостта на страните. „Пусков механизъм” на конфликтното поведение е осъзнаването, макар и само от един участник, на дадена ситуация като конфликтна. Често подчертаван подбудител за такова осъзнаване и негов показател е, възникването у участниците в конфликта на усещане на опасност за постигане на преследвани и желани цели. Съществени моменти в конфликтното поведение: възприемане и разбиране, понякога неправилно, погрешно на дадена ситуация като конфликтна; представяне на взаимна несъвместимост при постигане на индивидуални цели; емоционални моменти- преживяване чувство на вражда, агресия, антипатия и други; мобилизационна готовност, мотиви и волеви усилия за действие в конфликтна ситуация; привички за създаване на конфликти у конфликтни личности, свързани със злопаметност, клюкарство, интригантство, индивидуализъм, егоизъм и други отклонения, включително патологични, в характера на човека.

 

Съществуват следните източници на конфликти между учителите и учениците (Тодорина, 2004):

 • момент на принудително учене на основата на училищната организация– получава се разминаване между изискванията на учителя и реакциите на учениците;

 • диктаторската нагласа на учителя – води до накърняване на достойнството на учениците, до проява на агресия или пък индиферентност на учениците;

 • несправедливо оценяване – субективизмът при оценяването е враг на учителя, води до отрицателна реакция от учениците, до загуба на вярата в собствените сили и на доверието на учителя;

 • различие в нравствените оценки на учители и ученици – при подсказването, преписването по време на изпит;

 • непотвърждаването на ролевите очаквани я– следва реакция на разочарование и радост, удовлетворяване;

 • несъвместимост – между учителя и учениците относно оценки на събития, идеи, прояви на хора, оценки на знанията и поведението.

 

Трябва да подчертаем, че конфликтите имат и позитивна роля, освен негативната. В обобщен план конструктивната функция на конфликта има следните компоненти (Йолов, Градев, 1986):

 • разрешаването на този тип конфликти по правило довежда до повишаване и ускоряване на груповата сплотеност – чрез конфликта се разрешават определени проблеми на колектива, постига се спадане на напрежението и единения в груповите усилия, налице е активна обмяна на мнения и позиции, които първоначално от противостоящи си постепенно конвергират и напълно се обединяват при отзвучаването на конструктивния конфликт;

 • позитивният аспект на междуличностния конфликт, може да се търси и в процеса на оптимизиране на готовността на групата или индивида за справяне с възникващите критични ситуации и проблеми в съвместна дейност, постигането на консенсус между конфликтиращите страни задълбочава степента на тяхната толерантност една към друга и стремежите за търсене на взаимноизгодни решения;

 • на последно място може да се посочи развиващата функция на конфликта по отношение на противостоящите страни – изразява се в разширяване на периметъра на познавателната сфера на личността или групата, в активното усвояване на социален опит, в динамичната обмяна на ценности, еталони, образци, нормативи и др.;

 • към позитивните ефекти на конфликта може да се отнесе и формирането на антиконформното поведение и мислене на личността, в такива случаи личностната позиция на една от конфликтиращите страни, не се жертва в името на другата чрез пасивно и безкритично възприемане, а е налице процес на творческо противопоставяне.

 

ВИДОВЕ, СТРУКТУРА И ФАЗИ НА КОНФЛИКТА. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ

 

В зависимост от формата на проявяване се разграничават три вида конфликти: вътрешноличностни, междуличностни и междугрупови. Освен това конфликтът, може да бъде от афективен, когнитивен(интелектуален) или социален характер. Най-общо конфликтите се делят на делови (операционален), творчески, които са конструктивни и полезни, и психически, емоционални, междуличностни върху нездрава морална основа – деструктивни и вредни.

 

Последните са недопустими в училище, защото могат да доведат до тежки нервно-психически разстройства, особено у учениците с по-лабилна нервна система и слаб тип висша нервна дейност, чийто психологически еквивалент е меланхоличният темперамент. Деловите конфликти са обикновено открити, сравнително краткотрайни и почти безследно и безболезнено преодолявани, докато емоционалните конфликти върху основата на нездрави нравствени чувства, могат да бъдат и скрити, устойчиви и продължителни, съпроводени с натрупване на напрегнатост, с прояви на постоянно дразнене и агресивност. При устойчиви конфликти учениците са в неблагоприятно за работа психическо състояние и са неспособни за продуктивен учебен труд.

 

Характерът за главните причини за възникване на конфликти между учител и ученици може да бъде: психолого-личностен – нетактичност на учителя, грубост от негова страна, лицемерие, непочтеност и др.; доцимологически – несправедливи педагогически оценки и (или) субективно преживяване на оценките, като такива; психолого-педагогически – несправедливо стимулиране, санкциониране, съревнование или състезание, постоянно осъждане на ученика и т.н.; социално-психологическа несъвместимост и противоположност между принципи, убеждения, ценностни ориентации, идеали; административен – лишаване от право на участие и художествена самодейност, спортни състезания и др.

 

Известни са два полюса на стила за решаване на конфликтите: аналитичност-  изостряне и синтетичност - нивелиране или изглаждане. При първия подстил се изявява тенденция към акцентиране върху детайлите, при което максимално се проявява всяко едно противоречие, но понякога се губи общият смисъл, а при вторият подстил- тенденция към изглаждане на необикновени, неочаквани или нови аспекти на дадена ситуация, случка, история и непротиворечиво тълкуване на детайлите.

 

Според Пл. Радев междуличностните конфликти – интерактивно състояние, което се проявява в несъвместимост, несъгласие или различие. Авторът отбелязва важни особености на конфликтите. Те имат положителни и отрицателни страни. Положителните страни са: повишаването за разбирането на проблеми във взаимоотношенията, които трябва да се решат; насърчават промяната; зареждат с енергия и повишават мотивацията; вземане на по-добри решения, помага на човек да разбере какъв е. Стиловете за справяне на конфликтите са: решаване на проблема, чрез сътрудничество или конфронтиране, налагане чрез сила, оттегляне, постигане на компромис.

 

Анализираните понятия имат безспорно отношение и в училище. Целесъобразно е да се имат предвид конфликтите между поколенията. Авторът М. Андреев посочва възможните източници за конфликтите между поколенията: различието във възрастта, а от тук и в характерите на представителите на различните поколения могат да затруднят взаимното разбирателство и да предизвикат конфликт, различието в културните образци и ценностните ориентации, тъй като подрастващото поколение се възпитава при значително променени условия в сравнение с тези, при които са се възпитавали предшестващите генерации, особената нагласа на съзнанието на по-възрастното поколение, изразяваща се в стремежа да се диктува във всичко начина на живот и мислене на по-младото поколение. Авторът е категоричен, че посочените източници на конфликти между поколенията действат без изключение и в отношенията между учителите и учениците, но предвид спецификата на позициите им в учебно-възпитателната дейност, се наблюдават и някои по-своеобразни професионално- педагогически причини.

 

За разрешаването на конфликтите в училище носи отговорност учителят. Има два способа на поведение, които могат да бъдат избрани: рационален и емоционален – импулсивен, при който се реагира веднага без предварително обмисляне на действията.

 

В общ план могат да се обособят три основни начина на административна намеса в хода на разрешаването на конфликтите (Йолов, Градев, 1986):

 • прилагане на санкции;

 • отстраняване на обективните причини, предизвикващи конфликти;

 • трансформиране на конфликтните взаимоотношения чрез отстраняване на една от противостоящите страни;

 

Във връзка с разрешаването на конфликтите може също да се действа в следната последователност:

 • приемане, признаване на съществуването на конфликт;

 • определяне областите на съгласие и несъгласие;

 • генериране на опции за разрешаване на конфликти;

 • включване на страните между които има конфликт с цел постигане съгласие на курса за действие, който да удовлетворява потребностите и интересите на всички ученици;

 • оценяване на резултатите от усилията и преразглеждане на подхода, ако е необходимо.

 

Определено значение за разрешаването на конфликтите има способността за слушане на другата страна в общуването. От проучване на литературата по този въпрос, като основни правила за целенасочено слушане се налагат: поставяне на мястото на другия; ясно показване на разбиране с невербални похвати, жестове, изражения на лицето, тон на говорене, гласно възстановяване на най-важните му мисли и чувства със свои думи; не бива да се прекъсва, да се предлагат съвети и да не се сочат примери от собствения опит (Димитрова, 1996).

 

Важното е да се посочва, какво трябва да бъде поведението в условията на конфликт. Съобразно предложенията на Б. Мелибруда за успешното разрешаване на конфликтите трябва:

 • точната информация за хода на конфликта;

 • открито и ефективно общуване;

 • създаване отношение на доверие и сътрудничество;

 • вярно определяне същността на конфликта.

 

За успешното разрешаване на конфликтите в процеса на обучение учителят, трябва да е наясно каква е същността на конфликта, кои причини са го предизвикали, какви са възрастовите и личностните особености на участниците в конфликта, какви са последиците от него, доколко е възможно тяхното преодоляване или поне смекчаване и компенсиране, чрез какви методи да се подходи за постигането на максимален ефект.

 

МЕТОДИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ

 

Известният учен К. Хорват-Сабо предлага интересни и полезни стратегии за разрешаване на конфликтите:

 • Стратегия „победител-победен” („победа-поражение”). Засегнатите от конфликта се стремят настойчиво към самореализация, реализиране на намеренията и представите си. Те приемат конфликтната ситуация като борба за власт и се стремят към победа, често към разбиване на другия. В ситуациите, изискващи бързо действие, в кризи, за избягване на опасност, при наличието на компетентност, информация и опит е желателно, понякога е необходимо прилагането на тази стратегия. Недостатък е, че наред с победата, винаги има поражение.

 • Стратегия за решаването на конфликтите чрез приспособяване (приспособленска стратегия). Човекът който избира тази стратегия подпомаган от страх, по принуда, понякога след обмислено решение, реализирането на целите и идеите на партньора. Ролята и въздействието и във възпитанието зависи от това кой я прилага-учителят-след съзнателно решение или детето – от страх и по принуда. В такива случаи учителят може да създаде възможност за детето да се поучи от грешките си, да провери представите си.

 • Стратегия за решаване на конфликтите чрез заобикаляне. Избягването на конфронтацията е често използвана стратегия за решаване на конфликти. Прилагащият я се влияе при използването и от тълкуването на ситуацията, от тълкуването на обстоятелствата, от преценка на шансовете за победа. Учителите я прилагат, когато са несигурни в преценката на ситуацията, при липса на ефективно средство и като разчитат на спокойното разреждане на напрежението, отлагат решението за по-късно. При отделни ситуации заобикалянето може да бъде свързано със загуба.

 • Стратегия за решаването на конфликтите чрез търсене на компромис. Тази стратегия не във всяка ситуация е положителен и главно, не най-ефективния начин. При компромисно решение цел на засегнатите от конфликта е търсенето на такава договореност, която е приемлива и за двете страни. Това решение е честа стратегия при симетрична връзка.

 • Стратегия чрез решаване на проблемите. В специалната литература тя е под наименованието „победа – победа”. В случая на такова решение участниците се стремят към интерактивно решение, при което интересите, изискванията, намеренията, представите и на двете страни се взимат под внимание. Взаимно се осигурява самоизявата, като се приема самоподчинението. Тази стратегия изисква сътрудничество, предполага откритост, толерантност, емпатия (Сабо, 1996).

 

Стратегиите могат да бъдат систематизирани в две групи: печелившо – губеща стратегия и проблемно – решаваща стратегия, която използва противоречията като потенциален източник на творчество.

 

От съчетаването на стратегията на сътрудничеството и стратегията на отстояване се получават пет категории стилове на поведение в конфликтна ситуация: избягващ стил; приспособяващ стил; съпернически стил; сътруднически стил и компромисен стил.

 

Учителят е този, който преценява какви методи да подбере за разрешаването на конфликта, в зависимост от конкретните обстоятелства.

 

Въпросът относно стратегиите на конфликтните ситуации в училище е пряко свързан с мениджмънта на класната дисциплина и ученическото поведение. От подготовката на учителя и неговото разбиране за педагогическото общуване на равнище „учител-ученик” и „ученик-ученик”, от възможностите му да диагностицира проявите на учениците и да избира оптималните решения за преодоляване на конфликтите в класа, зависи до голяма степен ефективността на мениджмънта на класа и осигуряването на психологически комфорт.

 

ЛИТЕРАТУРА

 1. Андреев, М. (1998). Образование и общество. Педагогическа психология, София.
 2. Димитрова, Г. (1996). Педагогическото общуване при възпитателния процес, София.
 3. Добрович, А. (1987). Воспитателю о психологии и психохигиене общение, Москва.
 4. Дьяченко, В. (1984). Организационная структура учебного процесса и ее развитие, Москва.
 5. Йолов, Г., Д. Градев. (1986). Общуването, София.
 6. Леонтиев, А. (1986). Педагогическое общение, Москва.
 7. Петров, П. (1986). Общуването в съвременния учебно-възпитателен процес, София.
 8. Петров, П., М. Атанасова. (2001). Образователни технологии и стратегии за учене, София.
 9. Попова, Сн. (2002). Съвременност и възпитание, Благоевград.
 10. Сабо, К.Х. (1996). Нашите стратегии за решаване на конфликти, София.
 11. Тодорина, Д. (2004). Мениджмънт на класа. Интераула, София.
 12. Цанков, Н. (2005). Значимостта на общуването във възпитателния процес, Благоевград.
 13. Чакъров, Н. (1980). Педагогическото взаимодействие, София.

Децата винаги искат да опитат нещо ново, те са много любопитни и изследват всичко, което видят и до което се докосват. Наблюдавайте ги, за да не се наранят или погълнат някои от по-малките предмети. Покажете им как да се справят с новите техники и занимания, насърчавайте ги, забавлявайте се заедно. Нестандартните игри с обикновени предмети ще помогнат на малките да развиват различни способности, да научават нови неща, да се справят с интересни предизвикателства

прочети още

Тук следва да се има предвид, че реалният проблем на клиента може съвсем да не е този, който той назовава.  Ако обаче психологът приеме първоначалното тълкуване на проблема, изложен от клиента, той може да пропусне важни факти.  На този етап специалистът повдига предварителни консултативни хипотези относно причините за затруднението на клиента.  Преди да започне работа, психологът трябва да разшири проблема, като поиска информация за възможни алтернативни варианти.

прочети още

Дали е възможно децата да четат и смятат още на три годишна възраст? И това да не са надарени деца, а съвсем обикновени? И кой определя кое дете е надарено и кое не е? Идеята за ранно интелектуално развитие среща горещи привърженици по цял свят, които го и практикуват, но и също толкова противници и това е една от водещите тенденции в педагогиката. Според Глен Доман, американски физиотерапевт и автор на теорията за ранно интелектуално развитие, всяко дете в момента на раждането си има много по-висок умствен потенциал, отколкото предполагаме. И единствено от нас зависи, дали ще използва този потенциал и ще научим рожбата си от най-ранна възраст на четене, писане, смятане, дори енциклопедични знания, които повечето деца получават чак след като тръгнат на училище. Идеята всъщност е, че, колкото по-рано започнем да преподаваме, толкова по-лесно ще попият знанията в малкия човек.

прочети още

Личният тест на Роршах Този инструмент е създаден с цел да хвърли малко светлина върху скритите тайни на нашата идентичност, характеристики и травми от детството, които дотогава не бихме могли да получим. Предполага се, че благодарение на този тип психологически тестове можем да достигнем до части от нашия ум, които са по-трудни за анализ на пръв поглед. За да приложим теста на Роршах, просто трябва да покажем изображенията и да оставим въпросния субект да направи интерпретацията му безплатна. Впоследствие всеки от отговорите, дадени от лицето на въпроса, се анализира "какво виждате на тази снимка?

прочети още

В по-общия случай, накратко казано, психопрофилът е изработване от професионален психолог на конфигурация от предпочитания - специфични особености на мисленето, преживяването и поведениeто на даден човек или група - която често е изцяло или частично неосъзната, но въпреки това оказва определено влияние върху изборите, които правят и върху общият стил и ход на живота на даден човек, двойка, група или организация.

прочети още

Този тест, наречен "Кубът" е разработен през 2000 г. от японски психолози и прилича повече на забавна игра, която ви помага да научите повече за себе си.

прочети още

Един колектив може да е сплотено семейство. Всеки с ролята си – взаимно допълващи се по начин, по който разкрива най-добрите им качества и така, че работата да е лека и приятна. Но може и да е истинска джунгла, съставена от хищници и жертви, чешити и обикновени вредители, които съжителстват на принципа: „убий, преди да бъдеш убит” или „тук оцелява най- силният”. Да се ориентираме и оцелеем в такава среда ни трябват две неща – да познаваме противника и да намерим стратегия да го обезвредим, така че да излезем сухи от битката – т.е. да запазим работата си. 

прочети още

Дали работим подходящата за нас работа? Дали професията ни е по сърце? По какво можем да познаем? Въпросът не е никак маловажен, тъй като освен източник на доходи, работата ни заема минимум една трета от времето всеки делничен ден, а при определени професии и не само тогава. Отговорът на някои въпроси може да ни даде представа дали влагаме сърце и душа в работата си, дали сме си на мястото в сферата, където работим или не. Ако е второто - при възможност и удачен момент да пробваме на ново поприще, което по би ни прилягало. След като първо открием кое е то, разбира се.

прочети още

Мотивацията, най-общо казано, функционира с погрешното възприемане, че дадено умствено или емоционално състояние е ръководещо, за да изпълним дадена задача. От друга страна, дисциплината разделя външното функциониране от настроения и чувства като по този начин се справя с проблема, подобрявайки постоянно ситуацията.  Ако действията ни се основават върху чувства, които ни владеят на момента, и чакаме правилното настроение, за да свършим със задачите си, то мисията става наистина трудна и се превръща в коварна форма на постоянно отлагане. Ако чакаме да настъпи правилният момент, шансът да завършим задълженията си е обречен на провал.

прочети още

Критикуват ли ви често? Умеете ли да приемате забележките и каква е стратегията ви към критиката? В действителност това наистина е проблем за доста голяма част от хората. И, ако основателната критика е нещо, от което не можем да избягаме и дори често се нуждаем, за да израстваме, неоснователната такава и грубите забележки без причина, не рядко са меко казано проблем и нещо, което може да съсипе целия ни ден, цялостното ни желание за ходене на работа и дори прибирането ни вкъщи. 

прочети още

В тълковния речник на българския език срещу потенциал е записано: „съвкупност от необходими за реализирането на някаква цел средства, източници и др., които са готови да влязат в действие.“ С други думи – той е нашият арсенал от скрити качества и умения за осъществяването на плановете и мечтите ни. Но как да го използваме и вкараме в действие, когато не сме убедени, че го притежаваме? Понякога е трудно, защото търсим конкретните стъпки към прилагането на предполагаемия потенциал в действие, още преди да сме го намерили и да знаем какъв е той. Очевидно първо трябва да го открием, което не винаги е лека задача.

прочети още

В последните години се учим, че конфликтите сред колеги и между колеги и ръководство трябва да бъдат избягвани. Фирми дори наемат външни консултанти, които да посредничат, да тушират и да направят така, че хората да се разберат без спорове. Според разпространеното разбиране, конфликтите създават обтегнати отношения, влошават продуктивността, нагнетяват офисния климат и не водят дългосрочно до нищо добро. Но дали тази стратегия - за постигане на безконфликтно работно място - работи успешно през цялото време, при всякакви обстоятелства? 

прочети още

Направете този тест, за да се разберете какъв тип работа е подходяща за вас. Отбележете дали според Вас изказването е вярно или не. Няма верни или неверни отговори, а само отговори, които са верни за Вас и други, които не са верни.

прочети още

Според известния метод Монтесори обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди 3-годишна възраст като най-общо този метод се случва без манипулиране на поведението чрез наказания и награди. А главната цел на метода Монтесори е свързана с общуването – между деца и възрастни, между деца и деца. То се разделя на няколко етапа.

прочети още

Играта традиционно е заемала важно място в българското предучилищно образование. Основание за това е осъзнатата закономерност, че детето има потребност от игра и тя е от важно значение за развитието му в различните му аспекти: физически, емоционален, социален, интелектуален, личностен. Затова обнародването на Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, съобразно която от образователните направления отпада „Игрова култура“, предизвика основателна тревога сред специалистите по предучилищна педагогика и постави на дневен ред въпроса оттук нататък какво ще бъде мястото на играта в ежедневието на детската градина съобразно новите нормативни документи (Закон за предучилищното и училищното образование и Наредба №5 за предучилищното образование).

прочети още

Родителите правят всичко по силите си, за да отгледат добро и възпитано дете. Понякога обаче и най-добрите грешат – съзнателно или не. Или пък повтарят грешите на своите настойници. Уви, това често води до сериозни психологически проблеми за децата, пише BrightSide.

прочети още

Личността, за която ще ви разкажем, е от сферата на политиката. Той не е българин и се задържа в България едва 7 години, но те бележат живота му така, както никой друг период. Неслучайно мавзолеят му по негово желание се намира в центъра на София, а децата му носят българските имена Крум-Асен и Вера-Цветана. Той е първият монарх на третата българска държава и въпреки неспокойното следосвобожденско време води държавата гордо и непреклонно. Името му е Александър Йозеф фон Батенберг.

прочети още

Цел: Тестът представлява психологически инструмент за откриване на родителското отношение при родители, които се обръщат за семейна консултация по въпроси, свързани с възпитанието на детето си и общуването с него. Под родителско отношение следва да се разбират разнообразни чувства по отношение на детето, поведенчески стереотипи, практикувани в общуването с него, особености на възприятието и разбирането на характера, на личността на детето и неговите постъпки.

прочети още

Понякога за възрастните не е никак лесна задача да разберат какво става в главата на децата и да намерят общ език. В такива случаи можете да се обърнете към тези тестове, които ще ви помогнат да определите как разсъждава и кои са специфичните черти в характера на детето ви.

прочети още

На каквато и възраст да се стигне до представата, че сме „умни“ или имаме някакъв друг талант, успоредно с това ставаме уязвими поради опитите това разбиране да се запази. Затова разликата между това да се каже на едно дете „справи се чудесно” и „ти си умен“ въобще не е за подценяване.

прочети още

В настоящата публикация са представени някои от възможностите за предотвратяване, избягване, справяне с бърнаут в условията на нашата училищна действителност. Необходимостта от целенасочено развиване на умения и компетентности в тази област едва ли подлежи на съмнение.

прочети още

Агресията е свързана с отстояване на собствени права и нужди по враждебен начин. Когато сме агресивни се опитваме да удовлетворим потребностите си чрез пренебрежение, надделяване, унижение, незачитане на другите. Агресията може да се изрази в различни форми – от иронични намеци до физическо насилие. Тя бива пряка – чрез физическа сила или вербална – чрез думи. Агресията бива – инициативна агресора се явява подстрекател, отбранителна / защитна/ реакция на друга агресия, автоагресия – обекта на агресия е самият себе си. Според теориите на психолозите агресията бива вродена или придобита – т.е. наблюдавана в заобикалящата среда – телевизия, видеоигри, агресия от родителите.

прочети още

Конфликтите са напълно нормално явление, което в определена степен е много важно за личното развитие. Конфликтите стават проблем тогава, когато за тяхното решаване се използват неподходящи средства. В тази връзка насилието е най-лошият вариант. Разбира се, никой не е в състояние да даде рецепти срещу насилието, но всеки от нас има шанса да разпознае опасностите своевременно и да окаже позитивно влияние на младите хора в тяхното поведение. За насилието има различни определения и богата гама от мнения: за някои насилие са обидите и подигравките, за други – склонността към сбивания, към физическа разправа.  Какво фактически е насилие – това винаги най-добре знае засегнатата страна.

прочети още

Градската библиотека в Щутгарт е истинска атракция. Сградата е с формата на куб и е изградена е от бледосив бетон на площ от 11,5 хил. кв.м. Вътре всичко е бяло. Дизайнът е дело на корейския архитект Eun Young Yi, чийто план е избран за най-добрият през 1999 г. от общо 235 участници в общинския конкурс.

прочети още

След като получава диагноза тумор на мозъка, един американски учител по литература тръгва на вдъхновяващо пътешествие, за да се срещне отново с някогашните си ученици. По пътя открива, че не той, а те преподават най-важния от всички уроци. Прочетете и вие писмото на Дейвид Менаски, което ще стане част от мемоарите му.

прочети още

Сугестопедията е подход, изключително подходящ при работа с деца, защото сама по себе си тя залага на нещо близко до децата - начинът по който малкото дете изучава света, подпомагано от родителите си, е най-общо методът сугестопедия. Учителят-сугестопед, също като любяща майка, води децата в дебрите на непознатото, представяйки сухите и скучни учебни предмети като нещо близко, познато и безкрайно интересно. Вместо да стои пред децата и да изчита урока, изисквайки от учениците внимание и тишина, сугестопедагогът е сред децата и сякаш заедно с тях открива това, което откриват и те. 

прочети още

Една лоша оценка няма да разруши мечтите на децата Ви, няма да отнеме талантите им. Един ден ще ги очакват много по-важни задачи. Кажете им, че независимо какъв е резултатът им, вие ги обичате и няма да ги съдите. Моля ви, направете го.

прочети още

Помните ли първата си учителка? На какво ви научи тя? На добрина, вяра и поглед за красивото? А може би ви показа, че ученето е приятно, че знанието е светлина и сила? Ако е така, трябва да предадете този плам и на вашите деца. Научете ги на красиви стихове за учителката, с които ще могат да изразят своята благодарност, отдаденост и признателност, когато се наложи.

прочети още

Едно писмо до теб, тате! Защото ме научи да тичам, да танцувам, да се смея! Защото ме научи да обичам, да мечтая и да пея! Едно писмо до теб, тате, защото ме научи да живея! Често си спомняме за хората, които вече ги няма. И за тези, които все още са с нас. Спомням си за теб, тате!

прочети още

Благодаря ти, мамо! И прости! Прости за пропилените мигове! Прости за неспазените обещания! Прости за забравените спомени!

прочети още

Един ден ще изпратите всички деца на училище, ще останете сама и даже ще ви стане някак скучно в непривичната тишина на апартамента. Ще можете най-накрая да направите нещо за себе си – да се разкрасите, заемете с хобито си, спокойно да погледате филм... Но някак голяма радост ще ви донесе не това, а онзи момент, когато всичко ще се приберат вкъщи.

прочети още

Училището е мястото, където всяко дете се чувства сигурно и защитено. Там то е изолирано от външния свят, заобиколено е от възрастни хора, които се грижат за него. Но във всекидневието често пъти се случва подрастващите системно да тормозят по-слабите, като ги принуждават да вършат неща, които те не желаят. Училищният тормоз се изразява в обиди, подигравки, измисляне на прякори, блъскане, удряне, взимане насилствено на пари, отправяне на заплахи за саморазправа в случай, че някой разбере за това, и др.

прочети още

В какво се състои Методът Монтесори?  В много отношения той е революционен, т.е. роден е, противопоставен на статуквото в педагогиката, а именно: детето е обект на образованието, то е пасивна страна и възрастните налагат авторитета си, като само те определят насоките в развитието му – игра, умения и навици за ежедневието, отношения с другите и морални ценности. Авторитетите ръководят целия този процес. Според Мария Монтесори детето е в центъра и също е активна страна на образованието, а възрастните се съобразяват с неговата индивидуалност, като чрез наблюдение намират подход към обучението му.

прочети още

"- Мамо, може ли детско?"  А понякога дори не питат, дали може. Необичайната тишина от другата стая обикновено говори, че детето само си е пуснало телевизора. Децата днес прекарват толкова много време пред екрани и монитори, че почти не виждаме очите им. А те все по-рядко се събират на онези шумни групички от нашето детство. Все по-рядко се виждат деца, играещи на криеница, стрелящи с фунийки или скачащи на ластик. Веселите игри на улицата са заменени с пасивни и самотни дейности като телевизия, компютърни игри, интернет

прочети още

Валдорфската педагогика в България започва развитието си преди близо 10 години и вече се радва на много привърженици, има и няколко учебни заведения, в които се прилага успешно. Методът, макар и често отричан, е показал своята висока ефективност, а принципите, които проповядва, ако не напълно прилагани, безспорно могат да бъдат поне вплетени в традиционната образователна система

прочети още

От съвсем малки учим децата си, че социализацията е добра за тях. Да търсят приятели, да се запознават с нови другарчета на площадката, да споделят играчки, да решават конфликти - репетиция за бъдещия им живот в социума. Рядко обаче предлагаме алтернативи и решения, когато има криза в общуването - детето няма приятели (понякога не смее да ни признае), не желае да се сприятелява или бива изключено от мини социума - детската площадка, градината. Както внушаваме на детето, че е добре да е сред приятели и да бъде общително, трябва да му внушаваме, че е напълно наред, ако не желае. Децата трябва да свикват с негативните емоции, да ги приемат и да умеят да са сами, да скучаят. Това е много важно за самочувствието му, когато настъпят тези кризи. Защото те рано или късно ще дойдат. И колото по-рано, толкова по-добре. Защото в училището няма да сме до тях да ги утешаваме, нали? Но ако такова нещо се случи преди училищната възраст - всичко е в нашите ръце.

прочети още

Опитът от работата с агресивни деца и техните семейства показва,  че родителите на агресивните деца често се нуждаят  от помощ и от работа за придобиване на определени навици за конструктивно взаимодействие със собствените си деца. За тази цел се препоръчват тренинги за родителска ефективност, чрез които родителите посредством практически упражнения се обучават на позитивно общуване в семейството.

прочети още

Между другото, за първото издание на своите приказки Якоб и Вилхелм не получават и грош - те се отказали от хонорара, за да може книгата, от която никой не очаквал търговски успех, изобщо да може да излезе. Заслугата за това е на издателя Арним, който убеждава своите приятели, че ценността на събраните от тях съчинения е много по-голяма от сумата, която биха могли да спечелят. Както можем да потвърдим днес, той се оказал абсолютно прав.

прочети още

Аутизмът е изключително сложно разстройство, но за конкретните цели на тази статия можем да сведем безбройните му характеристики до четири основни области: проблеми в сензорната преработка (сетивното възприятие), забавяне и нарушение в езиково-говорното развитие, затруднения в уменията за социално общуване, както и проблеми със самочувствието на детето. И въпреки че тези четири елемента може да са общи за много деца, не забравяйте че аутизмът е спектърно разстройство: няма две (или десет или двадесет) деца с аутизъм, които да са напълно еднакви. Всяко дете ще бъде в различна точка от спектъра. А също толкова важно – всеки родител, учител и детегледач, ще бъде в различна точка от спектъра. Дете или възрастен, всеки ще има уникални нужди.

прочети още

 За времето на своята многогодишна професионална дейност наблюдавам у децата плашеща тенденция за снижаване на социалната, емоционалната и академичната активност, а така също и рязко увеличаване на случаите на понижена обучаемост, концентрация и други подобни нарушения.  Съвременните деца отиват на училище, бъдейки емоционално недостъпни за обучение и в нашия модерен начин на живот има много фактори, които спомагат за това. Както ни е известно, мозъкът е пластичен и податлив. Благодарение на окръжаващата ни среда ние можем да направим мозъка си „по-силен” или „по-слаб”. Аз искрено вярвам, че въпреки най-добрите ни намерения, ние за съжаление насочваме развитието на нашите деца в грешна посока.

прочети още

Една тиха трагедия се развива точно в този момент в нашите домове и засяга най-ценното ни – нашите деца. Покрай професията ми на терапевт и работата ми със стотици деца, многократно съм наблюдавала зараждането на тази трагедия. Емоционалното състояние на нашите деца е в истинска криза.

прочети още

Новите учебни програми по технологии и предприемачество са отправна точка за търсене на възможности за обосноваване на иновативни подходи, които биха подпомогнали провеждане на технологичното обучение. Обект на изследването са иновативните подходи, като следствие от съдържателните и организационните промени в обучението по технологии и предприемачество

прочети още

Методиката на Монтесори се основава на принципа на свободния избор и самостоятелност, а съвременните родители са много близо до тези идеи. Независимо от това около мегапопулярната доктрина и нейната основателка непрекъснато кръжат всякакви слухове. Източник: https://dama.bg/article/naj-skandalnite-mitove-za-metodikata-na-montesori/19008/ © Dama.bg

прочети още

До 70-те години на миналия век съществува убеждението, че състояния, подобни на депресията при възрастни, е възможно да бъдат наблюдавани едва по време на юношеството. През 80-те години някои автори започват да описват детските депресии с термини, подобни на използваните при възрастните и техните данни показват, че депресивните състояния при деца и юноши имат сходни симптоми с тези в по-късната възраст, а също така става ясно, че могат да се срещат при много по-малки деца, отколкото първоначално се е смятало. Вследствие на тези наблюдения вече се приема, че голяма част от симптомите на депресията при възрастните се появяват в различна степен и през детството и юношеството.

прочети още

  Цел:  Методиката позволява да се определи доколко изследваното лице е коректно в отношенията си към обкръжаващите го лица (група, клас, професионален колектив) и свободно ли общува с другите. За по-голяма обективност на отговорите, изследователят може да приложи веднъж теста като самооценъчен и втори път – като постави задача да бъде оценявано друго лице от групата по предварително подготвен списък и при спазване на анонимност пред групата – кой кого оценява.   Вторият вариант работи най-добре, когато изследваното лице няма пряк контакт с оценяваното от него, т.е. избегнати са възможностите за взаимно влияние.  Сравняването на двата резултата ще предостави информация до колко самооценяващият се е обективен и прецизен относно себе си.

прочети още

Без значение на каква възраст сте, винаги е добре да отделяте време, за да научите нещо ново или да доразвиете познанията си в определена сфера. С толкова много сайтове за безплатно образование и информация, възможностите са безкрайни. Ето някои американски сайтове, където безплатно ще получите много лекции и информация. Има две условия: да знаете английски език и да нямате наложителна работа, защото тези сайтове са толкова увлекателни, че ще погълнат цялото ви свободно време.

прочети още

Любовта ни посочва с тревожни очи. Любовта ни избира. Любовта ни закриля. И добавя в прегръдката нервно усилие - сякаш края така ще отдалечи.

прочети още

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието  се характеризира с разсеяност и импулсивност. Това е най-честото нарушение на невропсихологичното развитие в детството и има отрицателно въздействие върху успехите на детето в училище и у дома. По статистически данни засяга от  3 до 7% от децата , като пикът е между 5 и 7 годишна възраст. В повечето случаи се срещат симптоми дори преди втората година.

прочети още

Андрю Фулър е клиничен психолог и семеен терапевт, който предлага практическа подкрепа за родители и учители, изправени пред сериозното предизвикателство, наречено „трудни деца“. Работил е с хиляди деца и техните родители, както и с много училища и общности в Австралия и чужбина. Член е на катедрата по психиатрия и катедрата по образование в университета в Мелбърн. Автор е на няколко бестселъра, между които: „Трудните хора“, „Партизански тактики за учители“, „Как да помогнем на детето си да успее в училище“, „Животът – наръчник за употреба“ и др. Той е и един от авторите на серия от програми за развиване на емоционалната интелигентност и издръжливост на децата, която се използва в над 3500 училища във Великобритания и Австралия. Андрю Фулър е и главен консултант на националната програма на Ей Би Си за превенция на наркотиците.

прочети още

Да намерим подходяща игра за детето си може да се окаже тежко изпитание. В крехката предучилищна възраст децата имат да научат много за света, в който живеят, но все още не могат да задържат дълго интереса си върху една дейност и бързо се отегчават. Как тогава да им предложим развиващи и образователни игри за деца, които в същото време са им интересни и забавни? При това, както за да развием ума, така и психиката, а също и така пренебрегваният, но толкова важен баланс. Ето някои предложения, които можете да направите и сами с детето.

прочети още

Интерактивно обучение (от англ. interation – взаимодействие), обучение, основаващо се на взаимодействието на учениците с учебната среда, която служи като област, в която се усвоява опита.

прочети още

В статията са представени три вида интерактивни методи: ситуационни, дискусионни и опитни (емпирични) методи. Те ще бъдат разгледани с оглед на възможностите им за използване в обучението по чужд език.

прочети още

Твърди се, че методът на мозъчната атака бил измислен от древните викинги, които по време на своите плавания се случвало да попадат в трудна ситуация. В такъв момент на палубата на кораба се събирал целият екипаж. Всеки поотделно предлагал свой начин за решение на проблема, като първи започвал юнгата, а последен завършвал капитанът. Взимането на решение оставало прерогатив на вожда.

прочети още

Системното прилагане на интерактивните методи на обучение трябва да започне с децата още в предучилищна възраст, за да се осъществи  пълноценна подготовка на подрастващите за справяне с предизвикателствата на бъдещето. Учителят трябва да подбира такива методи, които не изискват умения за четене и писане. Интерактивните методи са свързани с използване на богат набор от интерактивни техники.

прочети още

Изследването е част от дисертационен труд на тема: „Играта като форма и способ за снижаване на вербалната и невербална агресия при 5-7 годишните деца”.

прочети още

Според Ана Фройд, детски терапевт и дъщеря на Зигмунд Фройд, „играта е работата на децата”, т. е. в играта децата се реализират и удовлетворяват своите потребности от общуване. Те са добър начин да се развиват умения за повишаване на емоционалната интелигентност, защото децата обичат да подражават и да играят една и съща игра отново и отново. Чрез игрите даваме възможност на децата да научат и да практикуват нови начини да мислят, чувстват и действат, а участвайки в тези игри, ние ставаме неразделна част от емоционалния учебен процес ( по Л. Шапиро). В играта детето прави всичко на ужким и добре съзнава това. В същото време това игрово поведение постепенно се превръща във вътрешно присъщо поведение на детето.

прочети още

Взаимното подозрение и недоверие бележат съветско-американски отношения. Всяка страна се занимава с пропаганда, която често изобразява другата като чудовищна. Някои американски и съветски филми обаче се опитват да подходят по различен начин и да бъдат по-балансирани в изобразяването на напрегнатите отношения между страните, понякога дори със сарказъм и хумор.

прочети още

"Достоевски създава "Идиот", докато живее в чужбина", пише в статия на уебсайта на Арзамас, посветена на тайните на автора. "Затова се е страхувал, че не е в допир с родината, а желанието му е било книгата да стане актуална. Той е четял всички руски вестници, отделяйки специално внимание на раздела "Горещи новини"". Така че, ако искате да знаете за Русия от XIX век, "Идиот" е добра отправна точка.

прочети още

Работниците и служителите са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство (фонд "Общо заболяване и майчинство"), инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (фонд "Пенсии"), трудова злополука и професионална болест (фонд "Трудова злополука и професионална болест") и безработица (фонд "Безработица") на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. От 1 януари 2015 г. задължително осигурени на това основание са всички работници и служители независимо от това колко дни или часове отработват през календарния месец и независимо дали работят по едно или повече правоотношения.

прочети още

Сегашната система за продължаваща квалификация мотивира учителите предимно за събиране на кредити (по задължение), а това не означава търсене на „качество на първо място”. Прилагането на андрагогическият принцип за ползата от ученето означава да се даде право на учителите да избират кога, къде и как да реализират образователните си потребности, като личната им мотивация се съчетае с възможности за кариерно израстване или материално стимулиране, а защо не – и със запазването на работното място

прочети още

В края на миналата година бяха направени мащабни изменения в Гражданския процесуален кодекс. Голяма част от тях бяха фокусирани върху принудителното изпълнение.

прочети още

Подрастващите с ХИПЕРКИНЕТИЧЕН СИНДРОМ С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО обикновено имат комплексни нужди и са индикирани за мултимодални интервенции, които едновременно да подобряват когнитивните разстройства, личностовото развитие и поведението им. Съветването и обучението в отделни терапевтични техники трябва да бъде насочено и към родителите, учителите и съучениците.

прочети още
Тест: Шест ключа
16 октомври 2018

Това, което трябва да направите, е много просто: Трябва само да изберете един от ключовете, които ще видите по-горе. В зависимост от това, което е в подсъзнанието, ключът по ваш избор ще опише вашата личност, пише bgfeed.co. Вижте опциите.

прочети още

Автор на методиката е Хуго Мюнстерберг (1863, Данциг, Прусия – 1916, Кембридж, Масачузетс, САЩ) — философ и психолог с немски произход. Първопроходец в приложната психология в образованието, медицината и бизнеса. Основател на психотехниките и автор на първите опити за определяне на професионалната пригодност

прочети още

                (за деца 5-6г.) Методиката е предназначена за диагностика сферата на възприятието.

прочети още

С терминът „самоактуализация“ А.Маслоу обозначава всестранното и непрекъснато развитие на творческия и духовен потенциал на човека, максимална реализация на всички негови възможности, адекватно възприемане на обкръжаващия свят, богатство на емоционалната сфера и духовния живот, високо ниво на психично здраве и нравственост.

прочети още

Въпреки многото медикаменти, които са на пазара към момента няма конкретно лекарство, което да е с доказан ефект за лечение на аутизъм. Но проучванията показват, че състоянието аутизъм може да бъде повлияно чрез всеотдайност, разбиране, приемане на детето и целенасочена работа със следните специалисти – психолог, логопед, ерготерапевт. Силно препоръчителна е ранна интервенция, още след като се породят съмнения за развитието на детето.

прочети още

С напредването на технологиите много от ръчния труд се заменя с машини, а умствения труд – с мощни компютри. Така постепенно много от популярните професии на миналото изчезват завинаги. Вече няма нужда пианист да свири при всяка прожекция в киното, а уличните лампи се палят и сами, пише dama.bg. И все пак е любопитно да се върнем само няколко десетилетия назад и да видим някои от професиите, които са изчезнали.

прочети още

Безусловното положително отношение е термин, използван от хуманистичния психолог Карл Роджърс, с който се описва техника, използвана в неговата недирективна, насочена към клиента терапия.

прочети още

Психодрамата е специфичен вид терапия, в който специалисти използват театрални похвати, за да помагат на хора с различни проблеми да подобрят способността си за успешно взаимодействие с другите. Това включва използването на театрални упражнения - импровизации, сценични действия и физическа активност - за укрепване на социалните комуникативни умения и изследване на личната емоционалност. За част от хората с аутизъм това може да е едновременно забавно и ефективно.

прочети още

От какво зависи успешната интеграция на деца със специални образователни потребности в масовите училища?

прочети още

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

прочети още
Къде са учителите?
21 септември 2018

Почти седмица след началото на учебната година 493 места за учители остават свободни, сочат данните на Агенция по заетостта към днешна дата. За дефицита на педагогически кадри в България има няколко причини.

прочети още

Вековното развитие на българския народ ясно проличава в неговото майсторство. Ще Ви разкрием уменията и таланта на българина в един особен вид изкуство, който и до ден днешен носи духа на отминалите времена.

прочети още

В училище вас усърдно ви придвижват от “долното” през “средното” до “горното” стъпало. И когато най-сетне се озовете на върха и се мъчите да пазите равновесие, зад вас отрязват станалите “излишни” стъпала и вие вече не можете да се върнете обратно.А не би ли трябвало в своя живот човек да може да се качва и слиза по стълбите като в къща? Колко струва най-хубавият първи етаж без килера и уханните лавици, отрупани с плодове? Или без партера със скърцащата входна врата и дрънкането на звънчето?

прочети още

Позитивната психология вярва във способността ни да бъдем щастливи. Ние имаме вътрешния потенциал да избираме начина, по който мислим за реалността. Можем да овладеем (заучим) териториите на оптимизма, защото мислене от типа “всичко” или “нищо”, рядко се случва в живота. Нещата не влизат и в категориите “никога” и “винаги”, между тях лежи междинното царство на понякога. Ние се разтваряме и случваме в нюансите. Реалността рядко ни изпраща напълно идентични ситуации. Въпросът е да освободим вътрешно интерпретационно пространство за новостта и знаците, които всеки път са различни. Можем постепенно да научим техники, които да разтопят в нас чувството на безпомощност и тъга, както пролетното слънце разтваря последните остатъци сняг. И дава път на надеждата.

прочети още

Тази зрителна илюзия е създадена от японския психолог Акиоши Китаока. Според него зрителните илюзии са най-лесният и бърз начин да определите психическото състояние на човека в даден момент.

прочети още

Андрю Фулър е клиничен психолог и семеен терапевт, който предлага практическа подкрепа за родители и учители, изправени пред сериозното предизвикателство, наречено „трудни деца“. Работил е с хиляди деца и техните родители, както и с много училища и общности в Австралия и чужбина. Член е на катедрата по психиатрия и катедрата по образование в университета в Мелбърн. Автор е на няколко бестселъра, между които: „Трудните хора“, „Партизански тактики за учители“, „Как да помогнем на детето си да успее в училище“, „Животът – наръчник за употреба“ и др.

прочети още

 Мирното управление на множеството съществуващи конфликти е единствената гаранция, че обществото няма да бъде обект на разрушителна социална експлозия. Ето защо ние  трябва не да елиминираме конфликтите, а   да се научим да ги управляваме. За тяхното умелото управление  помага процесът  на медиацията, защото именно страните в конфликтната ситуация, а не медиаторът, водят диалог за определяне на  условията за всяко достигнато съглашение. Медиаторът не участва в преговорите, той работи за създаване на условия за установяване на диалог между страните в конфликтната ситуация, помага им да достигнат до взаимно приемливо решение.

прочети още

В разработката е заложен модел за управление на конфликт.   Диагностика на средата и на организацията (периодично сканиране; сканиране при промени). Планиране. Организиране и координиране. Въздействия върху предконфликтната ситуация (конфликта). Контрол на резултатите (последствията) от управлението на конфликта.

прочети още

Последните си дни заедно Мара Белчева и Славейков прекарват в италианския курорт Брунате край красивото езеро Лаго ди Комо. За да поеме разноските по престоя им в Италия, Мара продава дома си на ул. "Христо Белчев". Зад гърба ѝ остава разкошът и сигурността, но напред е надеждата да спаси живота на Славейков.. На 28 май 1912 г. поетът издъхва в ръцете ѝ. През 1921 г. Мара пренася костите му в България.

прочети още

„Не мога да кажа, че съм се излекувал, защото не можеш наистина да се излекуваш от аутизъм, но го преодолях. Това можете да направите - да го преодолеете. Вече не го забелязвам изобщо." (Майк Марино, спортната програма на CBS, 2002)

прочети още

Екипната работа е едно от най-ефективните неща, на които можете да научите служителите си, защото тя има пряко влияние върху показатели като производителност, работна среда, и по-добра комуникация, както и върху много други фактори, пише Барт Икълс, автор към бутиковата компания за управление на музикални и артистични таланти TRU Talent Management.

прочети още

Ключовата разлика, която разделя отбранителните песимисти от другите хора, които мислят негативно - като тези, които просто са притеснени или депресирани - е начина, по който се справят. Докато обикновеният песимист избягва усилията да се справи с очакваните от него проблеми и се чувства неспокоен или депресиран, отбранителните песимисти използват негативните си очаквания, за да се мотивират да предприемат активни стъпки, за да се чувстват подготвени и да контролират по-добре резултатите.

прочети още

На 8 септември 1878 година умира Панчо Владигеров

прочети още

Българките са едни от най-красивите жени в света (а по общо мнение на нашия екип са най-красивите). Българската жена през годините е символ на красотата, на опората на мъжа в трудни моменти и е нещото, което сплотява семейството.

прочети още

Известно е, че за да живеем пълноценно и да допринесем с нещо добро за света и околните, е нужно да полагаме грижи за себе си. Психологът д-р Алис Бойс се обръща към 17 експерти, които споделят начините, по които се грижат за себе си.

прочети още

Няколко инициативи ни показват как се съчетава знанието с играта и забавлението

прочети още

Къде сме ние? За да си дадем отговор на един такъв въпрос, хубаво е да от време на време да надзъртаме при съседите. Особено при онези, които се изправени пред предизвикателства, сходни с нашите и имат същите проблеми като нас.  Как изглежда днес една съвременна детска градина в мегаполиса Москва?  УЧИТЕЛИ.БГ Ви представя един красив фоторепортаж от столицата на голямата северна страна.

прочети още

В чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е уредено придобиването на право на пенсия от учителите.  През 2018 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 58 години и 2 месеца от жените и 61 години и 1 месец от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

прочети още

Свидетели сме на ежедневни прояви на насилие сред децата, както и на насилие и агресия от възрастни към деца. Не са редки и случаите на прояви на агресия и насилие от деца към възрастни. Независимо от това дали са агресорите или са жертва на агресия децата непрекъснато са изложени на опасности и заплахи. Затова е необходимо да се вземат всички превантивни мерки за ранно отстраняване на причините за прояви на агресия и за трансформиране на агресията.

прочети още

От 01.01.2018 г. осигурените на учителски длъжности лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 58 години и 2 месеца от жените и 61 години и 1 месец от мъжете, при условие, че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

прочети още

През 2018 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 58 години и 2 месеца от жените и 61 години и 1 месец от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

прочети още

Глава седма от Кодекса на труда(КТ)  „Работно време и почивки“ разглежда въпросите на работното време, продължителността на работния ден и на работната седмица, задължителните междудневни и седмични почивки, почивките в работния ден, извънреден труд, нощен труд, работа при сумирано изчисляване на работното време и др.

прочети още

Под агресивност можем да разбираме свойство на личността, характеризиращо се с наличие на деструктивни тенденции, най-вече в областа на отношенията "субект-субект". Агресията в една или друга степен е присъща на всеки индивид, явявайки се инстинктивна форма на поведение и реакция на личността към враждебната среда.

прочети още

Тук навсякъде се усеща история и духът на емблематични български имена и възрожденци. Историята на града започва още в древността – намерени са археологически находки в тракийски култови комплекси и скални гробници, които го доказват. Близо до града според преданието са били разбити византийците от войските на хан Крум през 811 година и от Ивайло на 17 юли 1279 г. А иначе името на гр. Котел се споменава за първи път в османо-турски регистър през 1486 г., когато градът е бил известен под името Казан пънаръ.

прочети още

Стресът е защитна реакция на човешкото тяло за това, което се случва с него в живота. Стресът е съпроводен от емоционален стрес и стрес върху психиката. Налице е стрес в ситуации, в които човек мисли, че не е в състояние да се справи ефективно със ситуацията, която е възникнала.

прочети още

Педиатричната хиперактивност е състояние, при което активността и възбудимостта на дете значително надвишават нормата. Това създава много проблеми на родителите, преподавателите и учителите. И самият дете страда от възникващи трудности в общуването с връстници и възрастни, което е изпълнено с формирането в бъдеще на негативните психологически характеристики на индивида.

прочети още

За високите нива на стрес при учителите допринасят редица външни и вътрешни фактори, физически или психологически. В опита си да намалят стреса, учителите понякога използват неефективни поведенчески модели с негативни последствия в дългосрочен аспект. Описаните положителни поведенчески и психологически (когнитивни) копинг-стратегии биха могли да ограничат неблагоприятното влияние на стресорите в учителската професия. Прилагането на тези стратегии би могло да повиши удовлетвореността от работата и да предотврати негативните последствия от стреса върху физическото и психичното здраве на учителите, включително синдрома на професионалното изчерпване (бърнаут).

прочети още

Предлагаме ви един тест – „Реалист или мечтател”, който е базиран на дейността на мозъчните полукълба – в зависимост от това, коя част надделява, човек е по-емоционален, практичен, наивен, мечтаещ или пък съвсем обратното.

прочети още

Децата са такива, каквито ние ги възпитаме, у дома, в училище. Те живеят в друго време, различно от нашето и ако един учител не разбира това, горко му! Ролята на учителя в този момент е да насочва тяхната енергия, знания и стремежи в правилната посока.

прочети още

Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения при трудоустрояване е регламентиран в Глава четвърта “Обезщетения”, Раздел I "Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване" и раздел ІV “Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи” на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО).

прочети още

В статията се разглежда проблемът за комуникацията между учители и родители в училище в контекста на изграждането на партньорски взаимоотношения, основани на взаимното разбиране и приемане. Описани са често срещани комуникативни стратегии в поведението на родителите и са изведени модели на взаимоотношенията между учители и родители. На тази база са изведени някои практически акценти за утвърждаване на комуникация на партньорство с родителите в полза на постигането на педагогически цели.

прочети още

От 1989 до 2017 в България завинаги затварят врати 2544 училища…

прочети още

„Ако искаш да бъдеш щастлив- бъди!“ Лев Толстой

прочети още

Липсата на мотивация води до понижено настроение, желание за работа и реализация. Общо взето не само че преставаме да се питаме какво искаме от живота, ами ни се струва и че вече нищо не искаме. Ако припознавате себе си в тези редове, то със сигурност сте си изгубили мотивацията за живеене и е наистина много важно да намерите начин да си я възвърнете. Повтаряйте си, че за да подредите живота си, преди всичко трябва да намерите своя вътрешен баланс. 

прочети още

Как да оценим нивото на емоционален интелект? Kачествените EQ тестове не са безплатни. Все пак д-р Тревис Бредбъри, автор на книгата "Емоционална интелигентност 2.0", предлага начин, по който можем да разпознаем хората с висок EQ

прочети още

Монтесори разбира и оценява, че всяко дете има своя индивидуалност и уникален потенциал. Тя защитава тезата, че възрастните трябва да проявяват доверие в способностите на детето да учи и възприема околната и културна среда, в която израства и така да се превръща във възрастен. Монтесори възприема детето като носител на социалните промени на планетата.

прочети още

Важно е да запомним, че всяко дете учи по различен начин и е важно да му дадем възможност да се учи, използвайки своето темпо и своите методи за себепознание.

прочети още

Първоначално зад понятието „Burn-out” (англ. to burn out = прегарям, терминът е въведен през 1974 от Хърбърт Фройденбергер и Кристина Маслах) се криели отрицателните последствия на професионалното претоварване свързано с душевно изразходване, вътрешно дистанциране и спад на постиженията, по-късно се говори за „синдром на стрес при помагащите професии” или за „последствията от лошите условия, при които работят много добри хора”. Междувременно става дума за комплексна картина от оплаквания (в МКБ-10 „Състояние на пълно изтощение” Z73.0), която натоварва все повече хора, но все още твърде колебливо пропрявя пътя си в науката и от там в консултирането, клиниката и практиката.

прочети още

Да си интелигентен, в най-общо схващания смисъл на думата, не означава непременно, че си и емоционално интелигентен. Спектърът на интелигентността включва математико-логическата, пространствената, двигателната, словесната, музикалната, социалната и интрапсихичния капацитет (вътрешното познание). Последните две най-късно стават обект на интерес и изследвания и са най-близки до откритието на успешните практики в личностното развитие, наречено емоционална интелигентност (EQ).

прочети още

Джордж Монбиo е британски писател, известен със своята активност в политиката и екологията. Автор е на бестселърите „Ерата на съгласието: манифест за нов световен ред“ и „Пленената държава: корпоративното превземане на Великобритания“. Монбиo има своя седмична колонка в „Гардиън“.

прочети още

Предварителната закрила при уволнение е израз на социалната защита на правото на труд. Нейното предназначение е да търси социална справедливост при уволнението. Уредена е основно в разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Закрилата е предварителна, тъй като предхожда извършването на уволнението. В изброените в разпоредбата на чл. 333 КТ случаи уволнението е поставено в зависимост от получаване на предварително разрешение от определен държавен или синдикален орган. Тя е относителна, тъй като може да бъде преодоляна чрез получаване на съгласие от съответния орган.

прочети още

Област „Трудово законодателство“

прочети още

„Разграничавайте личния от професионалния си живот.” „Не се бъркайте в личния живот на подчинените си.” „В офиса няма място за приятелства.” Всички тези праисторически съвети са неприложими в днешната офис реалност. Неизбежно, на работното място се заформят приятелства, а за служителите е непосилно да оставят личните си тревоги пред вратата.

прочети още

Идеята за корпоративната социална отговорност съществува в бизнеса още от 50-те и 60-те години на XX век, но в практиката навлиза по-късно. През 1991г. професор Арчи Каръл публикува своята пирамида за корпоративна социална отговорност. Идеята на Каръл е, че печалбата е важна за всяка фирма (както твърди Милтън Фридман), но и че фирмите имат по-широко предназначение и социална отговорност.

прочети още

Изследователите смятат, че приблизително 40% от нашето щастие е под наш собствен контрол, останалата част се определя от генетиката и външни фактори. Това означава, че можем много да направим, за да контролираме собственото си щастие.

прочети още

Въпросникът, разработен в Принстън през 2005 г. от психолога Шейн Фредерик (Shane Frederick), има за цел да тества способността ви да игнорирате очевидното и да мислите по-рационално. Или на психологически жаргон, колко сте добри в игнорирането на система на мислене 1 (интуиция) в полза на система на мислене 2 (аналитичност)? 

прочети още

Мотивацията за успех е част от качествата, които всеки мениджър трябва да притежава. Задавали ли сте си въпроса дали вие я притежавате?

прочети още

В МТСП постъпват много запитвания относно видовете обезщетения, които се изплащат при прекратяване на трудовото правоотношение. В тази връзка се поставят въпроси, свързани с признаването на трудов и осигурителен стаж, както и дължими ли са осигурителни вноски и данъци върху изплатените обезщетения. Настоящият материал има за цел да обобщи отговорите на поставените въпроси.

прочети още

На 23 юли 1942 година на гарнизонното стрелбище в София са разстреляни Антон Иванов, Никола Вапцаров, Антон Попов, Петър Богданов, Георги Минчев и Атанас Романов.

прочети още

Какво бихте направили, ако ви се отдаде възможност поне за един ден да се озовете на мястото на своя досаден, неприятен, некомпетентен и не достатъчно авторитетен, за да слушате думите и съветите му, шеф, а той заеме вашето място? Бихте ли го унижавали по същия начин? Бихте ли изисквали от него невъзможното не за да го мотивирате и надъхате да направи повече, а просто защото изискванията ви винаги са твърде големи, макар и съвсем да нямате намерение да го стимулирате по какъвто и да е начин? Бихте ли го обиждали или бихте му дали съвети и напътствия, защото вие сте част от онзи често срещан случай, в който подчиненият е по-компетентен от шефа си…

прочети още

В детските и младежки години, човешкия мозък  мозък се изменя с голяма скорост и  това определя  огромен потенциал и капацитет  за обучение и творческа работа. Иновативните училища, ако им се даде автономност и проявят гъвкавост, могат да отговорят адекватно на тази възможност. Със свободата да избират стратегии, да структурират сами учебните планове и програми и да избират свои подходи и методи,   те могат да постигнат най-добро удовлетворяване на академичните, социалните и емоционалните потребности на учениците в процеса на тяхното образование. Въпреки предоставената им свобода, политиките и програмите на тези училища трябва да съответстват на държавните политики и изисквания в образованието.

прочети още

Комуникацията е процес, чрез който се осъществява връзката между хората и важен компонент, който съставлява почти целия човешки живот. Но комуникацията не е лесно да се говори на хората, а цялостна комуникационна система, съставена от комуникативни аспекти, взаимно влияние, етика, комуникационни техники и други компоненти

прочети още

Беренде е малко, изгубено в пазвите на  планината село, разположено едва на 10-на км. от Годеч, което не се отличава съществено от останалите населени места в района.  Но пък притежава безценно богатство – неговата църква „Св.св. Петър и Павел“, обявена за национален паметник на културата.

прочети още

Упражняване правото на парично обезщетение на лицата, за които се е реализирал рискът безработица и за които преди прекратяване на осигуряването са внесени или дължими осигурителни вноски за този риск.

прочети още

Единствено печалните руини на селските църкви с килнати камбанарии, с безпомощно продънени покриви и зейнали към небето дувари навяват тъга и …чувство за вина, че сме допуснали безразличието и разрухата да възтържествуват. Но има надежда. На места се виждат опити, макар и неуспешни, за съживяване на тези храмове.

прочети още

Българският народ е дал достоен принос за развитието на човечеството. Това са 22-те велики изобретения на българите. Без тях днес ще ни е трудно да си представим: интернет, социалните мрежи, безопасността по пътищата, сутрешната закуска, четенето на вестници, атомната безопасност  и безопасността въобще, работата на специалните служби, настройката на календара и на компютъра… продължете да четете и ще разберете какво още сме дали на света. Tези открития основателно можем да наречем велики, защото те изцяло са променили света и живота на човека към по-добро.

прочети още

Работодателят дължи обезщетение на работника или служителя при различни хипотези

прочети още

Кодексът на труда урежда правото на работника или служителя на различни видове отпуск - основен и допълнителен платен годишен отпуск, неплатен, за обучение,  за бременност, раждане и майчинство, за временна неработоспособност и т.н.

прочети още

В следващите редове представителите на свободните професии ще открият полезни съвети за това как да използват най-ефективно предимствата на глобалната мрежа и да извлекат максимума от своето присъствие в нея.

прочети още

Темата за извънредния труд е чувствителна както за работниците и служителите, така и за работодателите. Все още се справяме с последиците от голямата световна икономическа криза, което на пазара на труда означава, че работа има много, но Фонд „Работна заплата“, при голяма част от работодателите, е ограничен. Много работодатели както в частния сектор, така и в държавната администрация, се стремят да наемат минимален брой работници и служители, които натоварват максимално, за да спестят средства. При по-натоварени периоди от годината това понякога води до злоупотреби при възлагането и заплащането на извънреден труд, поради финансовите затруднения, които част от работодателите изпитват.

прочети още

Нашите вярвания са компасът и картите, които ни насочват към целите и ни дават сигурността, че ще ги постигнем. Без убеждения и без способността да достигнат до тях, хората могат да останат изцяло лишени от енергия

прочети още

Определено е важно да предизвиквате себе си. Ако се сблъсквате с предизвикателства, които ви помогат да вярвате в себе си и стимулират мисленето ви в тази посока, то тогава е време да потърсите друго нещо пред което да се изправите. Понякога не можем да го осъзнаем, но всъщност по този начин ние се изграждаме като личности. Да се изправим пред нещо, което смятаме за трудност, е безценнен начин както да развием убедеността в себе си, така и куража и смелостта да поемаме ударите на живота. 

прочети още

В тази статия ще разгледаме някои от основните идеи на Хърбърт Спенсър, изложени в книгата му „Social Statics“ и по-конкретно тези, свързани с образованието на децата и младежите и доколко то следва да е работа на държавата.

прочети още

Позитивното мислене провокира ума към търсенето на работещи решения, креативност, нестандартно мислене и разширяване на съзнанието. Стимулира куража да се опитват нови варианти за справяне. Води до натрупването на нови знания, умения и опит. В следствие на което човек става по-адаптивен и по-успешен. Т.е. важно е да се знае, че оптимизмът ни е на практика по-полезен от песимизма.

прочети още

За планиране на работата за следващия ден, трябват 10-12 минути. Това ще спести 100-120 минути от изпълнението й, което осигурява увеличаване на продуктивното време с два часа на ден, т.е. с 25% повишава всекидневната ви производителност, когато започнете да планирате работния си ден предварително. За месец изизат 2000-2400 минути, което са 4-5 пълни работни дни!

прочети още

Изграждането на екип е основен приоритет за повечето лидери. Ползите са ясни – увеличена продуктивност, гъвкава система на организация и мотивиран персонал. Но дали има ясна идея за начина да се сформира ефективен екип?  За да стане това постижимо, лидерите трябва да са наясно със стандартните седем елемента за добро представяне на екипите, които могат да бъдат формулирани като: обвързване, принос, комуникация, сътрудничество, управление на конфликтите, управление на промяната и връзки.

прочети още

В съвременния свят стресът е характерно състояние на хората. Те го изпитват от появата си на белия свят та чак до смъртта си. С развитието на цивилизацията последствията на стресовите въздействия върху организма се увеличават и задълбочават. Сега в различните области на науката едва ли има друг проблем, който да привлича такова внимание, както стресът. Посветената на него литература наброява десетки хиляди заглавия. Само в САЩ и Канада функционират повече от 20 центъра за изучаването му. Създаден е Международен институт за стреса.

прочети още

Терминът „служби по трудова медицина“ означава служби, натоварени предимно с превантивни функции и отговарящи за предоставяне на съвети на работодатели, работници и техни представители във връзка с: Изискванията за основаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, които ще подпомогнат оптималното физическо и психическо здраве във връзка с работата. Адаптирането на работата според способностите на работниците с оглед на физическо и психическо здравно състояние. Създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчива работоспособност. Подсигуряване на високи стандарти на здраве и безопасност за всяко едно работно място, които могат да бъдат постигнати и поддържани с най-съвременните средства .

прочети още

Всички ние сме наблюдавали танца на нестинарка с боси крака върху горящи въглени. Чудим се, дали изпитва болка, или има някаква тайна рецепта за неутрализирането й. Според обичая, нестинарският танц се практикува на празника на Св.Св. Константин и Елена. Танцуващите стъпват върху нагорещената жарава с иконата на двамата светци в ръце.

прочети още

Позитивизмът е начин на живот, на възприятие на света, той е „религията“ на щастливите и удовлетворени хора. И за да се убедите колко е важно човек да бъде позитивен, прочетете следващите няколко примера за това по какъв начин позитивното мислене работи в нашия живот:

прочети още

На 21 май източноправославната църква почита паметта на Св. Константин и Елена, неговата майка. Флавий Валерий Аврелий Константин е римският император, който слага край на преследването на християните в Римската империя, издавайки Миланския едикт. През 330-та година той провъзгласява официално своето решение да превърне Византион в новата столица на империята, която е преименувана на Константинопол /в превод от гръцки - Градът на Константин/. Решението му е почитано близо 1000 години след неговата смърт, през които градът остава столица на Византийската империя.

прочети още

Позната ли ви е ситуацията, в която подреждате с часове работното си място, папките в компютъра си, служебната си поща, и точно след два дена отново се оказвате сред камара от хаотично разхвърляни вещи, които заплашват да ви се стоварят като лавина?Не бързайте да обвинявате колегите или шефа си, който постоянно ви носи нови папки на бюрото, върху които да работите, или клиентите, които пълнят постоянно пощата ви. Проблемът с липсващата организация е само и единствено във вас самите.

прочети още

Няма значение къде сме – на улицата, в училище, на работното си място или пред телевизора – навсякъде около нас се изговарят думи, които оказват своето влияние. И въпреки всичко няма място на света, където думите да са по-важни, отколкото в семейството и в училището.

прочети още

Действията без ясна, конкретна крайна цел може да означава много загубени усилия. Ако не си представяте на къде сте се запътили, вероятно ще се движите без посока и ще почувствате усещането за безпътица. Отделете време, за да определите каква е целта на работата или живота ви.

прочети още

Психолозите вярват, че е възможно да разгадаят различни области от нашето подсъзнание като страхове, мечти и основни личностни черти от характера ни. Проективните личностни тестове в частност, анализират начина, по който човек реагира в определени ситуации чрез наша рисунка.

прочети още

Изход от бърнаут има и той е комплексен. Състои се в личностна промяна, смяна на работна среда, трансформация на негативни възгледи и убеждения, фокус върху странични дейности, различни от професията, споделяне на повече време със себе си и близките, отдаване на любими дейности, промени в отношенията с хората и колегите и най-важното – баланс между заетост и почивка.

прочети още

Една от най-големите грешки е да се мисли, че позитивните хора са винаги щастливи. Така, както не можеш да познаеш светлината, ако не си бил в тъмното, не е възможно да оцениш доброто, ако не си се сблъсквал със злото. Позитивните хора също понякога страдат. Те отлично знаят какво са това отрицателни емоции, но умеят правилно да излизат от депресивни състояния и отново да се хванат за радостите в живота.

прочети още

Мотивацията за успех е част от качествата, които всеки мениджър трябва да притежава. Задавали ли сте си въпроса дали вие я притежавате?

прочети още

Стив Павлина е най-успешният блогър в сферата на личностното развитие В Интернет пространството привличайки ежемесечно повече от два милиона читатели. Вместо да се представя за всезнаещ гуру, Стив насърчава хората сами да експериментират в личностното си израстване. Тои е написал повече от 700 безплатни статии, често предизвиквайки читателите си да поставят под въпрос това, на което са били научени, и да погледнат нещата от друг ъгъл. Уебсайт: www.StevePavlina.com

прочети още

На детайлите или на големите цели обръщате повече внимание? Разбира се, детайлите са важни. Но има хора, които се съсредоточават върху тях прекалено и забравят за крайния резултат. Други пък точно обратното - пропускат малките камъчета, които може да обърнат колата. За успешните мениджъри е важен балансът. Тестът по-долу ще ви помогне да прецените дали го постигате.

прочети още

Медиациата е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор подпомага страните сами да постигнат взаимноприемливо споразумение.

прочети още

Очевидно е, че няма как човек да води изключително интензивен и натоварен с многобройни задължения и отговорности живот и в същото време да поддържа здравето си в оптимална форма, освен ако не е успял да намери най-добрите решения на многобройните проблеми, с които е свързана ефективната бизнес-организация на работното му време.

прочети още

Единствената качествена мярка за представянето на един мениджър е нивото на мотивация на подчинените му служители. Хората в света на бизнеса представляват сериозен ресурс, изискващ повече внимание, разбиране и инвестиции. Те са сърцето, същността и причината за съществуването на всяка организация и предпоставка за успех. А успехът, на който и да е бизнес модел зависи изцяло от нивото на мотивация на хората, които го изграждат.

прочети още
Кредитен скоринг
27 април 2018

Кредитният скоринг е черната кутия, която кредитните институции използват, за да отпуснат или откажат кредит.

прочети още