Институт на вътрешните одитори - стандарти ISO

 Институт на вътрешните одитори - стандарти ISO
Институт на вътрешните одитори - стандарти ISO
 
Институт на вътрешните одитори - стандарти ISO

 

Предмет на дейност:

 • Разработване, внедряване, консултации, обучение и оказване на съдействие при сертифициране на:
 • Системи за управление съгласно ISO 9001;
 • Системи за управление безопасността на харните, съгласно ISO 22000 и НАССР;
 • Системи за управление на околната среда, съгласно ISO 14001;
 • Системи за управление на здравето и безопасността при работа.
 • Разработване на приложни курсове за интерактивно образование в детските градини и училищата.

ФИРМЕНА ФИЛОСОФИЯ

Фирмената ни философия се състои в това да работим всеотдайно и професионално в интерес на потребителите, задоволявайки в максимална степен техните изисквания.

Тази философия ние реализираме при спазването на следните основни принципи:

 • насоченост на организацията към потребителите, т.е. формиране на ясно разбиране на сегашните и бъдещите изисквания на клиентите и на постоянен стремеж към задоволяване на очакванията им;
 • силата на ръководството, която се проявява при определянето на целите и на вътрешната среда на организацията, съдействаща за тяхното реализиране;
 • приобщаване на хората, т.е. използване на способностите на хората от всички нива на управление на фирмата;
 • процесно ориентиран подход, което означава свързаните помежду си ресурси и дейности да се управляват като един процес;
 • системен подход към управлението, т.е. определяне и управление на система от взаимосвързани процеси за постигане на дефинираната цел;
 • непрекъснато подобрение, което да бъде постоянна цел на института;
 • делови подход за вземане на решения, който се основава на логически и интуитивен анализ на данни и съобщения;
 • взаимноизгодно сътрудничество с доставчици, което означава да се работи за повишаване на способността на организацията и на нейните доставчици да създават стойност.